Европейски съюз

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Преглед

 • Роля: EMA гарантира научната оценка, надзор и мониторинг на безопасността на лекарствата за хуманна и ветеринарна употреба в ЕС.
 • Изпълнителен директор: Guido Rasi
 • Основана: 1995 г.
 • Брой на служителите: 897
 • Местоположение: Лондон (Обединено кралство). EMA ще се премести в Амстердам (Нидерландия) вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС най-късно на 30 март 2019 г.
 • Уебсайт: EMA

Европейската агенция по лекарствата (EMA) опазва и насърчава човешкото здраве и здравето на животните, като оценява и контролира лекарствата в рамките на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

С какво се занимава

Основните задачи на Агенцията са да разрешава и извършва мониторинг на лекарствата в ЕС. Предприятията подават заявления до Агенцията за единно разрешение за употреба, което се издава от Европейската комисия. Разрешението им позволява да предлагат съответното лекарство на пазара в ЕС и ЕИП. Като се има предвид широкият обхват на централизираната процедура, употребата на голяма част от наистина новаторските лекарства в Европа се разрешава от EMA.

Агенцията изпълнява своите задачи чрез:

 • улесняване на разработването на лекарства и достъпа до тях
 • оценяване на заявленията за разрешения за употреба
 • мониторинг на безопасността на лекарствата през целия им жизнен цикъл
 • предоставяне на информация на медицинските специалисти и пациентите.

Структура

EMA се ръководи от 36-членен Управителен съвет. Членовете се назначават да действат в интерес на обществеността и не представляват правителства, организации или отрасли. Съветът определя бюджета на Агенцията и одобрява нейната годишна работна програма. Изпълнителният директор на Агенцията отговаря за всички оперативни въпроси и въпроси, свързани с персонала, както и за изготвянето на годишната работна програма. В EMA има 7 научни комитета и няколко работни групи с участието на хиляди експерти от цяла Европа.

Как функционира

EMA си сътрудничи тясно с националните регулаторни органи в страните от ЕС и с генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия в рамките на партньорство, известно като Европейска регулаторна мрежа за лекарствата. Тя също така си взаимодейства с пациенти, медицински специалисти и представители на академичните среди. Не на последно място, Агенцията работи със своите сродни агенции, и по-специално с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

EMA работи по независим, открит и прозрачен начин и се придържа към най-високи стандарти в своите научни препоръки. Научните комитети на ЕМА предоставят независими препоръки за лекарствата за хуманна и ветеринарна употреба въз основа на изчерпателна научна оценка на данните. Агенцията публикува ясна и безпристрастна информация за лекарствата и одобрената им употреба.

Кой има полза от това

Работата на EMA е от полза за:

 • пациентите
 • медицинските специалисти
 • учените
 • фармацевтичните предприятия
 • разработчиците на лекарства
 • създателите на политики за здравеопазване.

Чрез своите научни насоки, съвети и стимули, Агенцията улеснява изследванията и насърчава разработването на нови лекарства, като по този начин спомага за превръщането на напредъка на медицинската наука в действителни ползи за здравето на пациентите. По-конкретно, Агенцията насърчава разработването на лекарства за деца и за редки болести.

Координати за връзка

Европейска агенция по лекарствата(EMA)

Координати за връзка

Адрес

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Тел
+44 20 3660 6000
Факс
+44 20 3660 5555
Back to top