Európska únia

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Prehľad

Úloha: podporovať inovácie v krajinách EÚ

Riaditeľ: Martin Kern

Rok vzniku: 2008

Počet zamestnancov: 49

Sídlo: Budapešť (Maďarsko)

Webové sídlo: EIT – Európsky inovačný a technologický inštitút

EIT pomáha podnikom a vzdelávacím a výskumným orgánom spolupracovať na vytváraní priaznivého prostredia pre inovácie a podnikanie v Európe.

Úlohy

EIT posilňuje inovačný potenciál Európy, pomáha zvyšovať jej zahraničnú konkurencieschopnosť a vytvárať tak pracovné miesta a prosperitu pre svojich obyvateľov.

Inštitút spája 3 kľúčových aktérov v oblasti inovácií – podniky, sektor vzdelávania a sektor výskumu – s cieľom vytvorenia dynamických partnerstiev viacerých krajín, ktoré sa nazývajú aj znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS). Tieto spoločenstvá:

  • vytvárajú inovačné výrobky a služby,
  • zakladajú nové spoločnosti,
  • pripravujú novú generáciu podnikateľov.

Popredné spoločnosti, univerzity a výskumné strediská vytvárajú vďaka úzkej spolupráci v rámci týchto partnerstiev účinnejšie a inovatívnejšie riešenia pre Európu.

Štruktúra

Hlavným riadiacim orgánom inštitútu je správna rada, ktorá spája 15 významných odborníkov z odvetví vzdelávania, výskumu a podnikania, ako aj jedného pozorovateľa z Európskej komisie.

Správna rada zabezpečuje strategické vedenie a riadi celkové smerovanie prevádzkových činností, ktoré sa vykonávajú v sídle EIT pod vedením riaditeľa.

Správna rada sa rozhoduje nezávisle a zodpovedá za výber, hodnotenie a podporu ZIS.

Fungovanie

Činnosti EIT v období rokov 2014 až 2020 sú vymedzené v strategickom inovačnom programe (SIP) a v nariadení o EIT. Ku kľúčovým prvkom patrí:

EIT takisto zohráva integrálnu úlohu v rámci aktuálneho programu EÚ na financovanie výskumu Horizont 2020, v ktorom sa zaoberá predovšetkým sociálnymi otázkami.

Kto má z činnosti osoh

EIT spolupracuje so širokou škálou zainteresovaných strán v oblasti inovácií, konkrétne ide o:

Kontaktné údaje

Európsky inovačný a technologický inštitút(EIT)

Kontaktné údaje

Adresa

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Back to top