Unia Europejska

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Informacje ogólne

Zadanie: Propagowanie innowacji w krajach UE

Dyrektor: Martin Kern

Rok powstania: 2008

Liczba pracowników: 49

Siedziba: Budapeszt

Strona internetowa: EIT

EIT wspiera współpracę przedsiębiorstw, sektora szkolnictwa i ośrodków badawczych, która ma na celu stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

Zakres działalności

EIT zwiększa potencjał Europy w zakresie innowacyjności i zdolności konkurowania na rynku światowym, co z kolei sprzyja tworzeniu miejsc pracy i budowaniu dobrobytu.

EIT ułatwia współpracę między trzema sektorami odgrywającymi pierwszorzędną rolę w dziedzinie innowacji – są to sektory przedsiębiorstw, szkolnictwa i badań naukowych. EIT pozwala im tworzyć dynamiczne partnerstwa przy współudziale wielu krajów, zwane wspólnotami wiedzy i innowacji. Wspólnoty te:

  • opracowują nowatorskie produkty i usługi
  • dają początek nowym firmom
  • szkolą nowe pokolenie przedsiębiorców.

Dzięki bliskiej współpracy w ramach tych partnerstw wiodące przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i ośrodki badawcze tworzą bardziej efektywne i innowacyjne rozwiązania, co przynosi korzyści Europie.

Struktura

Działalnością Instytutu kieruje Rada Zarządzająca, w której skład wchodzi 15 wybitnych ekspertów z sektora edukacji, świata naukowców i branży przedsiębiorstw, a także obserwator reprezentujący Komisję Europejską.

Rada wytycza ogólny kierunek działań wdrażanych przez centrum administracyjne Instytutu, na czele którego stoi dyrektor EIT.

Rada ma zagwarantowaną niezależność procesu podejmowania decyzji i odpowiada za selekcję, ocenę i wspieranie wspólnot wiedzy i innowacji.

Metody działania

Plan działań EIT na okres 2014–2020 został określony w strategicznym planie innowacji i w rozporządzeniu. Najważniejsze działania to:

Instytut pełni również zasadniczą rolę w ramach obecnego unijnego programu finansowania badań naukowych Horyzont 2020, zwłaszcza w obszarze wyzwań społecznych.

Korzyści

EIT współpracuje z szerokim gronem zainteresowanych stron, do których należą:

Dane kontaktowe

Europejski Instytut Innowacji i Technologii(EIT)

Dane kontaktowe

Adres

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Back to top