Eiropas Savienība

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Īss apraksts

Uzdevums: veicināt inovāciju ES valstīs

Direktors: Martins Kerns (Martin Kern)

Dibināšanas gads: 2008

Darbinieku skaits: 49

Atrašanās vieta: Budapešta (Ungārija)

Tīmekļa vietne: EIT

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) palīdz uzņēmumiem, izglītības un pētniecības iestādēm sadarboties, lai radītu inovācijai un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi Eiropā.

Ko šī iestāde dara?

EIT nostiprina Eiropas inovācijas spējas un tās spēju sacensties ar ārzemju konkurentiem un līdz ar to rada darbvietas un nodrošina labklājību.

Tas tuvina trīs galvenos inovācijas faktorus — uzņēmumus, izglītību un pētniecību —, lai veidotu dinamiskas starptautiskas partnerības, sauktas par zināšanu un inovāciju kopienām (ZIK). Šīs kopienas:

  • izstrādā inovatīvus produktus un pakalpojumus;
  • dibina jaunus uzņēmumus;
  • sagatavo jauno uzņēmēju paaudzi.

Šajās partnerībās cieši sadarbojas vadoši uzņēmumi, augstskolas un pētniecības centri un rod iedarbīgākus un inovatīvākus risinājumus Eiropai.

Struktūra

Institūta galvenais pārvaldības orgāns ir valde, kuras sastāvā ir 15 prominenti eksperti, kas pārstāv izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības nozari, kā arī novērotājs no Eiropas Komisijas.

Valde atbild par stratēģisko vadību un operatīvā darba vispārējo vadību. Šo darbu direktora vadībā veic EIT galvenajā mītnē.

Tā atbild un neatkarīgi lemj arī par zināšanu un inovāciju kopienu atlasi, novērtēšanu un atbalstīšanu.

Kā šī iestāde strādā?

EIT darbu laikā no 2014. gada līdz 2020. gadam nosaka stratēģiska inovācijas programma un regula. EIT darba galvenie elementi ir šādi:

EIT ir arī centrāla loma pašreizējā ES pētniecības finansējuma programmā — “Apvārsnis 2020” —, īpaši saistībā risinājumiem sociālo izaicinājumu pārvarēšanai.

Kas ir ieguvēji?

EIT sadarbojas ar visdažādākajiem inovācijā ieinteresētām personām, jo īpaši:

Kontaktinformācija

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts(EIT)

Kontaktinformācija

Adrese

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Ta-lr
+36 14 819 300
Back to top