Europeiska Unionen

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Översikt

Uppgift: EU:s tillsynsmyndighet för tjänstepensioner och försäkring

Ordförande: Gabriel Bernardino

Direktör: Fausto Parente

Medlemmar: Företrädare för nationella försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheter

Inrättad: 2011

Antal anställda: 140

Plats: Frankfurt am Main (Tyskland)

Webbplats: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Eiopa ingår i Europeiska systemet för finansiell tillsyn.  Eiopa är ett oberoende organ som ger råd till EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. 

Verksamhet

Eiopa

 • bidrar till att hålla det finansiella systemet stabilt
 • ser till att marknaderna och de finansiella produkterna är transparenta
 • bidrar till att skydda försäkrings-, pensions- och förmånstagare. 

Europeiska systemet för finansiell tillsyn omfattar

 • europeiska tillsynsmyndigheter
 • nationella tillsynsmyndigheter.

Systemet utgör en länk mellan den finansiella kontrollen på systemnivå och den finansiella kontrollen på företagsnivå men låter de nationella myndigheterna sköta den ordinarie tillsynen.

Organisation

 • Förvaltningsstyrelsen säkerställer att myndigheten utför sina uppgifter och består av
  • ordföranden
  • sex företrädare för de nationella tillsynsmyndigheterna
  • kommissionens företrädare.
    
 • Den verkställande direktören ansvarar för myndighetens löpande förvaltning.
   

En gemensam kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna samordnar de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet och hantering av finansiella konglomerat och andra sektorsövergripande frågor.

En överklagandenämnd prövar de europeiska tillsynsmyndigheternas beslut på parternas begäran. Överklagandenämnden är ett gemensamt organ för de europeiska tillsynsmyndigheterna och oberoende av deras administrations- och regleringsstrukturer. Nämnden består av sex ledamöter och sex suppleanter.

Arbetssätt

Eiopa samarbetar med experter från de nationella behöriga myndigheterna i kommittéer, arbetsgrupper och paneler inom

 • finansiell stabilitet
 • kontroll
 • konsumentskydd
 • pensioner
 • försäkring.

Arbetets resultat godkänns av tillsynsstyrelsen.

Eiopa samarbetar med Europeiska bankmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den gemensamma kommittén för att se till att myndigheterna har en enhetlig praxis.

Målgrupper

 • Konsumenterna
  • Ökad öppenhet, enkelhet, tillgänglighet och rättvisa på den inre marknaden för pensioner och försäkringar.
  • Konsumentorganisationer kan lämna synpunkter i Eiopas arbetsgrupper.
 • Näringslivet
  • Högkvalitativ, effektiv och enhetlig tillsyn av försäkringsgivare och tjänstepensionsfonder.
  • Eiopa hjälper till att identifiera, bedöma, minska och hantera risker och hot mot den finansiella stabiliteten i försäkrings- och tjänstepensionssektorn.

Näringslivsorganisationer kan lämna synpunkter i Eiopas arbets-  och intressentgrupper.

Kontaktuppgifter till

EIOPA(Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten)

Kontaktuppgifter till

Adress

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tfn
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top