Európska únia

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Prehľad

Úloha: EIOPA je európsky orgán dohľadu pre dôchodkové poistenie zamestnancov a poisťovníctvo

Predseda: Gabriel Bernardino

Výkonný riaditeľ: Fausto Parente

Členovia: Zástupcovia vnútroštátnych orgánov pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

Rok založenia: 2011

Počet zamestnancov: 140

Sídlo: Frankfurt nad Mohanom (Nemecko)

Webové sídlo: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

Orgán EIOPA je súčasťou európskeho systému finančného dohľadu. Je to nezávislý orgán, ktorý poskytuje poradenstvo Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.

Úlohy

Orgán EIOPA má za úlohu:

 • prispievať k udržiavaniu stability finančného systému
 • zabezpečovať transparentnosť trhov a finančných produktov
 • pomáhať pri ochrane poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a oprávnených osôb.

Európsky systém finančného dohľadu zahŕňa:

 • európske orgány dohľadu
 • vnútroštátne orgány dohľadu

Prepája finančný dohľad na systémovej a podnikovej úrovni. Každodenný dohľad sa preto prenecháva vnútroštátnym orgánom.

Štruktúra

Štruktúru riadenia orgánu EIOPA tvorí:

 • správna rada, ktorá zaisťuje, aby orgán EIOPA vykonával pridelené úlohy. Tvoria ju:
  • predseda orgánu EIOPA,
  • šesť zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu
  • zástupcovia Komisie
    
 • výkonný riaditeľ, ktorý je zodpovedný za každodenné riadenie orgánu EIOPA.
   

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu koordinuje činnosti európskych orgánov dohľadu (ESA) a ich politiky týkajúce sa finančných konglomerátov a ostatných medzisektorových záležitostí.

Odvolacia rada orgánu EIOPA poskytuje stranám právo podať odvolanie proti rozhodnutiam prijatým európskymi orgánmi dohľadu. Je spoločným orgánom ESA, nezávislým od ich administratívnych a regulačných štruktúr. Má šesť členov a šesť zástupcov.

Fungovanie

Orgán EIOPA pracuje s odborníkmi z príslušných vnútroštátnych orgánov vo výboroch, v pracovných skupinách a paneloch v týchto oblastiach:

 • finančná stabilita
 • dohľad
 • ochrana spotrebiteľa
 • dôchodky
 • poisťovníctvo

Výsledky tejto práce schvaľuje rada orgánov dohľadu.

Orgán EIOPA spolupracuje s Európskym orgánom pre bankovníctvo a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy prostredníctvom spoločného výboru s cieľom zaistiť, aby boli postupy orgánov jednotné.

Kto má z činnosti osoh

 • Spotrebitelia:
  • vnútorný trh dôchodkov a poisťovníctva sa stáva transparentnejším, jednoduchším, dostupnejším a spravodlivejším
  • zástupcovia spotrebiteľov môžu vyjadriť svoje stanoviská v pracovných skupinách orgánu EIOPA.
 • Odvetvie:
  • kvalitný, efektívny a jednotný dohľad nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov v EÚ
  • orgán EIOPA pomáha identifikovať, posudzovať, zmierňovať a riadiť riziká a hrozby pre finančnú stabilitu sektora poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov
  • Zástupcovia odvetvia môžu vyjadriť svoje stanoviská v pracovných skupinách orgánu EIOPA a v skupinách zainteresovaných strán.
Kontaktné údaje

EIOPA(Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)

Kontaktné údaje

Adresa

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top