Eiropas Savienība

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

Īss apraksts

Pamatuzdevums: EAAPI ir apdrošināšanas un aroda pensiju Eiropas uzraudzības iestāde

Priekšsēdētājs: Gabriels Bernardino

Izpilddirektors: Fausto Parente

Locekļi: valsts apdrošināšanas un aroda pensiju iestāžu pārstāvji

Izveidota: 2011. gadā

Darbinieku skaits: 140

Atrašanās vieta: Frankfurte pie Mainas (Vācija)

Tīmekļa vietne: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

EAAPI ir Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas daļa.  Tā ir neatkarīga struktūra, kas sniedz padomus Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam  un Eiropas Savienības Padomei. 

Ko šī iestāde dara?

EAAPI uzdevumi ir šādi:

 • palīdzēt uzturēt finanšu sistēmas stabilitāti;
 • gādāt par tirgu un finanšu produktu caurskatāmību;
 • palīdzēt aizsargāt apdrošināšanas polises turētājus, pensiju shēmu dalībniekus un beneficiārus. 

Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā ietilpst

 • Eiropas uzraudzības iestādes,
 • valsts uzraudzības iestādes.

Tā nodrošina saiti starp finanšu uzraudzību sistēmas līmeņos un uzņēmumos,  atstājot tekošo uzraudzību valsts iestāžu ziņā.

Struktūra

EAAPI vadības struktūra ietver:

 • Valde garantē, ka EAAPI izpilda savus uzdevumus.  Tās locekļi ir:
  • EAAPI priekšsēdētājs,
  • 6 valsts uzraudzības iestāžu pārstāvji,
  • Komisijas pārstāvji.
    
 • Izpilddirektors atbild par EAAPI darba vadību ikdienā.
   

Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja koordinē Eiropas Uzraudzības aģentūru darbību un politiku attiecībā uz finanšu konglomerātiem un citiem starpsektoru jautājumiem.

EAAPI Apelācijas padome dod valstīm tiesības pārsūdzēt lēmumus, ko pieņēmušas Eiropas uzraudzības iestādes. Tā ir savstarpēja Eiropas Uzraudzības iestāžu struktūra, kas ir neatkarīga no administratīvajām un regulatīvajām struktūrām.  Padomi veido 6 locekļi un 6 vietnieki.

Kā šī iestāde strādā?

EAAPI strādā kopā ar valstu iestāžu ekspertiem komisijās, darba grupās un ekspertu komitejās šādās jomās:

 • finanšu stabilitāte,
 • uzraudzība,
 • patērētāju aizsardzība,
 • pensijas,
 • apdrošināšana.

Šo darbu rezultātus apstiprina Uzraudzības padome.

EAAPI Apvienotajā komitejā sadarbojas ar Eiropas Banku iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, lai nodrošinātu konsekventu šo struktūru praksi.

Kas ir ieguvēji?

 • Patērētāji:
  • pensiju un apdrošināšanas augstāka caurskatāmība, vienkāršība, pieejamība un godīgums iekšējā tirgū,
  • patērētāju pārstāvji var paust viedokli EAAPI darba grupās.
 • Rūpniecība:
  • ES apdrošinātāju un aroda pensiju kvalitatīva, efektīva un konsekventa uzraudzība
  • EAAPI palīdz apzināt, novērtēt, mazināt un pārvaldīt riskus un apdraudējumus apdrošināšanas un aroda pensiju sektoru finanšu stabilitātei.
  • Rūpniecības pārstāvji var paust viedokli EAAPI darba grupās un ieinteresēto personu grupās.
Kontaktinformācija

EAAPI(Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde)

Kontaktinformācija

Adrese

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Ta-lr
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fakss
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top