an tAontas Eorpach

An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (EIOPA)

An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (EIOPA)

Forbhreathnú

Ról: Is é EIOPA an t-údarás maoirseachta Eorpach a phléann le pinsin cheirde agus árachas

Cathaoirleach: Gabriel Bernardino

Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Fausto Parente

Comhaltaí: Ionadaithe ó údaráis náisiúnta árachais agus pinsean ceirde

Bliain a bhunaithe: 2011

Líon a bhall foirne: 140

Suíomh: Frankfurt am Main (an Ghearmáin)

Suíomh gréasáin: An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde

Is cuid den Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais é EIOPA.  Is comhlacht neamhspleách é a chuireann comhairle ar fail don Choimisiún Eorpach, do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle an Aontais Eorpaigh. 

A ndéanann sé

Tá sé de chúram ar EIOPA:

 • cabhair a thabhairt an córas airgeadais a choinneáil cobhsaí
 • deimhin a dhéanamh de go mbíonn margaí agus táirgí airgeadais trédhearcach
 • cabhair a thabhairt sealbhóirí polasaithe árachais agus baill agus tairbhithe de scéimeanna pinsean a chosaint. 

Is iad seo a leanas atá sa Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais:

 • údaráis mhaoirseachta Eorpacha
 • údaráis mhaoirseachta náisiúnta

Tá sé ina nasc idir an mhaoirseacht a dhéantar ar leibhéal sistéamach agus an mhaoirseacht a dhéantar ar leibhéal gnólachtaí. Fágann sin gur faoi na húdaráis náisiúnta atá sé maoirseacht a dhéanamh ó lá go lá.

Struchtúr

Mar chuid de struchtúr bainistíochta EIOPA, tá:

 • an Bord Maoirseoirí. Is é sin príomheagraíocht déanta cinntí EIOPA agus tá sí comhdhéanta de:
 • an Bord Bainistíochta, a dhéanann deimhin de go gcomhlíonann EIOPA a chuid cúraimí. Ar an mbord seo, tá:
  • Cathaoirleach EIOPA;
  • seisear ionadaithe ó na húdaráis náisiúnta mhaoirseachta;
  • ionadaithe ón gCoimisiún.
 • An Stiúrthóir Feidhmiúcháin, a bhfuil bainistíocht laethúil EIOPA de chúram air.

Comhordaíonn Comhchoiste na nÚdarás Maoirseachta Eorpach gníomhaíochtaí na nÚdarás Maoirseachta Eorpach (ÚMEanna) agus na beartais atá acu i dtaca le hilchuideachtaí airgeadais agus i dtaca le ceisteanna tras-earnála eile.

Tugann Bord Achomhairc ceart achomhairc do pháirtithe i gcoinne cinntí a dhéanann na ÚMEanna. Is comhchomhlacht é atá comhdhéanta de ÚMEanna agus atá neamhspleách ar struchtúir riaracháin agus rialála na n-údarás sin. Seisear comhaltaí agus seisear ionadaithe atá ar an mBord.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Oibríonn EIOPA le saineolaithe ó na húdaráis inniúla náisiúnta i gcoistí, i dtascfhorsaí agus i bpainéil sna réimsí seo a leanas:

 • cobhsaíocht airgeadais
 • maoirsiú
 • cosaint tomhaltóirí
 • pinsin
 • árachas.

Déanann an Bord Maoirseoirí toradh na hoibre sin a fhormheas.

Oibríonn EIOPA i gcomhar leis an  Údarás Baincéireachta Eorpach  agus leis an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí  ar an gComhchoiste chun deimhin a dhéanamh de go mbíonn cleachtais na nÚdarás ag teacht le chéile.

Iad sin a bhaineann leas as

 • Tomhaltóirí:
  • feabhsaítear trédhearcacht, simplíocht, inrochtaineacht agus féaráilteacht sa mhargadh aonair inmheánach do phinsin agus d’árachas
  • bíonn deis ag ionadaithe tomhaltóirí a dtuairimí a thabhairt i meithleacha oibre EIOPA.
 • Lucht tionscail:
  • le maoirseacht ardchaighdeáin, éifeachtach, chomhleanúnach ar árachóirí agus ar phinsin cheirde an Aontais Eorpaigh
  • Cabhraíonn EIOPA chun rioscaí agus bagairtí don chobhsaíocht airgeadais a shainaithint, a mheasúnú, a mhaolú agus a bhainistiú in earnáil an árachais agus in earnáil na bpinsean ceirde
  • Bíonn deis ag ionadaithe tionscail a dtuairimí a thabhairt i meithleacha oibre EIOPA agus i ngrúpaí geallsealbhóirí.
Sonraí teagmhála

UAPGE(Údarás Árachais agus Pinsin Ghairme Eorpach)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Teileafón
+49 (0) 69 95 11 19 20
Facs
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top