Euroopa Liit

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

Ülevaade

Ülesanne: EIOPA on kindlustus- ja tööandjapensionide valdkonna Euroopa järelevalveasutus

Eesistuja: Gabriel Bernardino

Tegevdirektor: Fausto Parente

Liikmed: Kindlustus- ja tööandjapensionide eest vastutavate riiklike ametiasutuste esindajad

Asutatud: 2011

Töötajate arv: 140

Asukoht: Frankfurt Maini ääres (Saksamaa)

Veebisait: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

EIOPA moodustab osa Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemist.  See on sõltumatu komisjoni amet, mis annab nõu Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule. 

Tegevusvaldkonnad

EIOPA:

 • aitab hoida finantssüsteemi stabiilsena;
 • tagab turgude ja finantstoodete läbipaistvuse;
 • aitab kaitsta kindlustusvõtjate, pensioniskeemide liikmete ja abisaajate huve. 

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem koosneb:

 • Euroopa järelevalveasutustest;
 • riiklikest järelevalveasutustest.

See ühendab finantsjärelevalve süsteemsel ja kindlal tasandil. Seega jääb igapäevane järelevalve riiklike ametiasutuste kohustuseks.

Struktuur

EIOPA juhtimisstruktuur hõlmab järgmisi üksusi.

 • Järelevalvenõukogu. See on EIOPA peamine otsuseid tegev organ, mis koosneb:
 • Haldusnõukogu, mis tagab EIOPA-le määratud ülesannete täitmise. See koosneb:
  • EIOPA eesistujast;
  • kuuest riiklike järelevalveasutuste esindajast;
  • komisjoni esindajatest.
 • Tegevdirektor, kes vastutab EIOPA igapäevase majandamise eest.

Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee koordineerib Euroopa järelevalveasutuste (ESAd) tegevust ning finantskonglomeraatide ja muude valdkondadevaheliste küsimuste alast poliitikat.

EIOPA apellatsiooninõukogu annab pooltele õiguse esitada Euroopa järelevalveasutuste otsustega seotud kaebusi. See on Euroopa järelevalveasutuste ühisorgan, mis tegutseb sõltumatult nende haldus- ja reguleerivast struktuurist. Apellatsiooninõukogusse kuulub 6 liiget ja 6 asendusliiget.

Töömeetodid

EIOPA teeb koostööd riiklike pädevate asutuste ekspertidega komiteedes, töörühmades ja paneelides, mis hõlmavad järgmisi valdkondi:

 • finantsstabiilsus;
 • jälgimine;
 • tarbijakaitse;
 • pensionid;
 • kindlustus.

Selle töö tulemused kiidab heaks järelevalvenõukogu.

EIOPA teeb ühiskomitee raames koostööd Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega, et tagada nende tegevuse järjepidevus.

Kasusaajad

 • Tarbijad:
  • suurem läbipaistvus, lihtsus, juurdepääsetavus ja õiglus kindlustuse ja pensionide siseturul;
  • tarbijate esindajad saavad oma arvamusi väljendada EIOPA töörühmades.
 • Tööstus:
  • kvaliteetne, tõhus ja järjepidev järelevalve ELi kindlustusandjate ja tööandjapensionide valdkonnas;
  • EIOPA aitab tuvastada, hinnata ning leevendada ja juhtida riske ja ohte finantsstabiilsusele kindlustus- ja tööandjapensionide sektoris;
  • tööstuse esindajad saavad oma arvamusi väljendada EIOPA töörühmades ja huvirühmades.
Kontaktandmed

EIOPA(Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)

Kontaktandmed

Aadress

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Faks
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top