Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ/EIOPA)

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ/EIOPA)

Σύντομη παρουσίαση

Αποστολή: Η ΕΑΑΕΣ είναι η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων

Πρόεδρος: Gabriel Bernardino

Εκτελεστικός διευθυντής: Fausto Parente

Μέλη: εκπρόσωποι εθνικών αρχών ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων

Έτος ίδρυσης: 2011

Αριθμός υπαλλήλων: 140

Έδρα: Φρανκφούρτη, Γερμανία

Ιστότοπος: European Insurance and Occupational Pensions Authority

Η ΕΑΑΕΣ αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας.  Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τι κάνει

Η ΕΑΑΕΣ είναι αρμόδια για:

 • τη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος
 • τη διασφάλιση της διαφάνειας των αγορών και των χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • την προστασία των ασφαλισμένων, των μελών και των δικαιούχων των συνταξιοδοτικών συστημάτων. 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας περιλαμβάνει:

 • ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές
 • εθνικές εποπτικές αρχές

Συντονίζει τη χρηματοπιστωτική εποπτεία σε συστημικό και επιχειρησιακό επίπεδο, αφήνοντας την καθημερινή εποπτεία στις εθνικές αρχές.

Δομή

Η διοικητική δομή της ΕΑΑΕΣ περιλαμβάνει:

 • το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εξασφαλίζει ότι η ΕΑΑΕΣ εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί, και απαρτίζεται από:
  • τον πρόεδρο της ΕΑΑΕΣ
  • 6 αντιπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών
  • αντιπροσώπους της Επιτροπής
    
 • τον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καθημερινή διαχείριση της ΕΑΑΕΣ.
   

Η μεικτή επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών συντονίζει τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΕΑ) και τις πολιτικές τους σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και άλλα διατομεακά θέματα.

Το συμβούλιο προσφυγών της ΕΑΑΕΣ παρέχει στα μέλη το δικαίωμα να ασκούν προσφυγή κατά των αποφάσεων που λαμβάνουν οι ΕΕΑ. Είναι κοινό όργανο των ΕΕΑ, ανεξάρτητο από τους διοικητικούς και ρυθμιστικούς τους μηχανισμούς. Το συμβούλιο αποτελείται από 6 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη.

Πώς λειτουργεί

Η ΕΑΑΕΣ συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες των αρμόδιων εθνικών αρχών στο πλαίσιο επιτροπών, ομάδων εργασίας και ειδικών ομάδων στους ακόλουθους τομείς:

 • χρηματοοικονομική σταθερότητα
 • επίβλεψη
 • προστασία των καταναλωτών
 • συντάξεις
 • ασφάλιση.

Τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών εγκρίνονται από το συμβούλιο εποπτών.

Η ΕΑΑΕΣ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μέσω της μεικτής επιτροπής, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνοχή των πρακτικών αυτών των αρχών.

Ποιοι ωφελούνται

 • Οι καταναλωτές:
  • αυξημένη διαφάνεια, απλούστευση, προσβασιμότητα και δικαιοσύνη σε ολόκληρη την εσωτερικά αγορά όσον αφορά τις συντάξεις και τις ασφαλίσεις
  • δυνατότητα των εκπροσώπων των καταναλωτών να εκφράζουν τις απόψεις τους σε ομάδες εργασίας της ΕΑΑΕΣ.
 • H βιομηχανία:
  • υψηλής ποιότητας, αποτελεσματική και συνεπής εποπτεία των ασφαλιστών της ΕΕ, καθώς και των επαγγελματικών συντάξεων
  • συμβολή της ΕΑΑΕΣ στον εντοπισμό, την πρόσβαση, τον μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων και απειλών για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των τομέων των ασφαλίσεων και των επαγγελματικών συντάξεων
  • δυνατότητα των εκπροσώπων της βιομηχανίας να εκφράζουν τις απόψεις τους σε ομάδες εργασίας της ΕΑΑΕΣ και σε ομάδες ενδιαφερομένων.
Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΑΑΕΣ(Ευρωπαϊκή Αρχή ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Τηλ
+49 (0) 69 95 11 19 20
Φαξ
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top