Европейски съюз

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)

Преглед

Роля: ЕIОPA е европейският надзорен орган за професионално пенсионно осигуряване и застраховане

Председател: Габриел Бернардино

Изпълнителен директор: Фаусто Паренте

Членове: Представители на националните органи за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Създаден: 2011 г.

Брой служители: 140 души

Местоположение: Франкфурт на Майн (Германия)

Уебсайт: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

EIOPA е част от Европейската система за финансов надзор.  Това е независим орган, който предоставя съвети на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. 

С какво се занимава

EIOPA:

 • оказва помощ за поддържането на стабилността на финансовата система
 • гарантира прозрачността на пазарите и финансовите продукти
 • подпомага защитата на притежателите на застрахователни полици, членовете на пенсионни схеми и бенефициерите. 

Европейската система за финансов надзор включва:

 • европейски надзорни органи
 • национални надзорни органи

Системата свързва финансовия надзор на системно и фирмено равнище. По този начин ежедневният надзор се предоставя на националните органи.

Структура

Управленската структура на EIOPA включва:

 • Съвет на надзорниците. Това е основният орган за вземане на решения на EIOPA, който се състои от:
 • Управителен съвет, който гарантира, че EIOPA изпълнява своите задължения. В него членуват:
  • председателят на EIOPA,
  • 6 представители на националните надзорни органи,
  • представители на Комисията.
 • Изпълнителен директор, който отговаря за ежедневното управление на EIOPA.

Съвместен комитет на европейските надзорни органи  — координира дейностите на европейските надзорни агенции и техните политики относно финансовите конгломерати и други междусекторни въпроси.

Апелативният съвет на EIOPA дава на страните право да обжалват решения, взети от европейските надзорни агенции. Това е съвместен орган на европейските надзорни агенции, който е независим от техните административни и регулаторни структури. Този съвет включва 6 членове и 6 заместници.

Как функционира

EIOPA работи със специалисти от националните компетентни органи в комитети, работни групи и комисии в следните области:

 • финансова стабилност
 • надзор
 • защита на потребителите
 • пенсии
 • застраховане.

Резултатът от тази работа се одобрява от Съвета на надзорниците.

EIOPA си сътрудничи с Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пазари чрез Съвместния комитет, за да се гарантира последователност на практиките на органите.

Кой има полза от това

 • Потребителите:
  • повишена прозрачност, опростеност, достъпност и справедливост на вътрешния пазар за пенсии и застраховки
  • представителите на потребителите могат да изразят своите становища в работните групи на EIOPA.
 • Промишлеността:
  • висококачествен, ефективен и последователен надзор на застрахователите и професионалното пенсионно осигуряване в ЕС
  • EIOPA помага за откриване, оценяване, смекчаване и управление на рисковете и заплахите за финансовата стабилност на секторите на застраховането и професионалното пенсионно осигуряване
  • Представителите на промишлеността могат да изразят становищата си в работните групи на EIOPA и в групите на заинтересованите страни.
Координати за връзка

ЕОЗППО(Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване)

Координати за връзка

Адрес

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Тел
+49 (0) 69 95 11 19 20
Факс
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top