European Union website, the official EU website

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť patrí medzi európske agentúry a slúži na podporu činností vlád členských štátov a inštitúcií EÚ (najmä Komisie) v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi.

Úlohy

 • zber a analýza porovnateľných údajov o otázkach rovnosti mužov a žien;
 • tvorba metodických nástrojov určených predovšetkým na pomoc pri začleňovaní otázok rodovej rovnosti do všetkých oblastí politiky;
 • uľahčovanie výmeny osvedčených postupov a podpora komunikácie medzi zainteresovanými stranami;
 • zvyšovanie povedomia verejnosti o otázkach rodovej rovnosti.

Riadiace orgány inštitútu

 • Správna rada (rozhodovacia úloha)
  Schvaľuje ročné a strednodobé pracovné plány a rozpočet.
 • Fórum odborníkov (poradná úloha)
  Poskytuje poradenstvo riaditeľovi inštitútu.
 • Riaditeľ a zamestnanci (výkonná úloha)
  Štatutárny zástupca inštitútu, ktorý zodpovedá za jeho každodenné riadenie a uplatňovanie pracovného plánu.

Rozpočet

52,5 milióna EUR(2007-13).

Riaditeľka

Ms Virginija Langbakk

Politické východiská

Rovnosť medzi mužmi a ženami patrí medzi základné práva. Vývoj v tejto oblasti je zároveň nevyhnutný aj z hľadiska dosahovania cieľov hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti EÚ.

Napriek pretrvávajúcim rozdielom dosiahla EÚ v otázke rovnosti mužov a žien v uplynulých desaťročiach významný pokrok. Za týmto úspechom stojí hlavne uplatňovanie právnych predpisov a začlenenie otázok rodovej rovnosti do všetkých oblastí politiky, ako aj osobitné opatrenia na zlepšenie postavenia žien.

Kontaktné údaje: 

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť(EIGE)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel: 
+370 5 215 7400