Európska únia

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Prehľad

 • Úloha: predkladať dôkazy podporujúce rodovú rovnosť
 • Riaditeľka: Virginija Langbakková
 • Rok zriadenia: 2010
 • Počet zamestnancov: 50
 • Sídlo: Vilnius, Litva
 • Webová stránka: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Náplň činnosti

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) je agentúra EÚ, ktorá pracuje na tom, aby sa rodová rovnosť stala skutočnosťou nielen v rámci EÚ, ale aj za jej hranicami. Za týmto účelom zabezpečuje výskum, relevantné údaje a osvedčené postupy, a to tým, že:

 • vypracúva štúdie a zostavuje štatistiky týkajúce sa rodovej rovnosti v EÚ,
 • dohliada na to, ako si EÚ plní svoj medzinárodný záväzok v oblasti rodovej rovnosti, známy ako Pekinská akčná platforma, a vypracúva výročnú správu o dosiahnutom pokroku v tejto oblasti,
 • bojuje proti násiliu páchanom na ženách a koordinuje európsku kampaň Biela stuha s cieľom zapojiť do tejto iniciatívy aj mužov,
 • sprostredkúva svoje poznatky a online zdroje a podporuje inštitúcie EÚ, členské štáty EÚ a zainteresované strany z mnohých rozličných oblastí v ich snahách v Európe, ale aj za jej hranicami.

Medzi výsledky práce inštitútu patria:

Štruktúra

Inštitút má jedno riaditeľstvo a tri oddelenia:

 • Operačné oddelenie pre vysokokvalitný výskum a zber údajov.
 • Oddelenie riadenia poznatkov a komunikácie pre aktívnu spoluprácu medzi zainteresovanými stranami a zvyšovanie informovanosti.
 • Administratívne oddelenie pre efektívne fungovanie inštitútu.

Prácu inštitútu riadi správna rada, ktorá schvaľuje pracovné programy a rozpočet. Správna rada pozostáva z 18 striedajúcich sa členov a jedného zástupcu Európskej komisie.

Inštitútu radí a poskytuje podporu Fórum odborníkov, ktoré tvoria zástupcovia všetkých členských štátov EÚ, občianskej spoločnosti, Európskej komisie, Európskeho parlamentu a sociálni partneri.

Ako funguje?

Práca inštitútu sa riadi trojročným strategickým plánom, ktorý je známy ako jednotný programový dokument. Ten zahŕňa ročný pracovný program a rozpočet.

Inštitút úzko spolupracuje so zainteresovanými stranami na rozličných úrovniach a udržiava pravidelný dialóg s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou Európskej únie, aby zabezpečil, že jeho výskum prispieva k politikám EÚ. Inštitút taktiež intenzívne spolupracuje s členskými štátmi EÚ a poskytuje im cielené informácie na základe ich potrieb.

Osobitne si všíma a podporuje členský štát, ktorý aktuálne predsedá Rade EÚ, pokiaľ je na programe predsedníctva Rady EÚ problematika rodovej rovnosti. Predsedníctva Rady EÚ môžu takisto požiadať inštitút o vypracovanie štúdie týkajúcej sa jednej z oblastí obsiahnutých v Pekinskej akčnej platforme.

Organizácie občianskej spoločnosti, akademická obec, sociálni partneri a iní odborníci, ktorí sa venujú problematike rodovej rovnosti, EIGE pravidelne navštevujú. Títo všetci majú dôležitú úlohu, a to uistiť sa, že práca EIGE zodpovedá potrebám verejnosti a je verejnosti dobre známa.

Pre koho je činnosť inštitútu prínosná?

Inštitút ako európske znalostné centrum špecializované na otázky rodovej rovnosti:

 • pomáha inštitúciám EÚ a členským štátom EÚ prijímať informované rozhodnutia a rozhodnutia založené na faktoch, ktoré zohľadňujú rodové hľadisko,
 • zhromažďuje informácie k problematike rodovej rovnosti v prospech organizácií občianskej spoločnosti, akademickej obce, medzinárodných organizácií a sociálnych partnerov,
 • oslovuje každého, koho zaujíma problematika rodovej rovnosti.
Kontaktné údaje

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť(EIGE)

Kontaktné údaje

Adresa

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Back to top