Unia Europejska

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Informacje ogólne

Zadania

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) jest unijną agencją która działa na rzecz równouprawnienia płci w UE i poza jej granicami. W tym celu agencja promuje badania naukowe i udostępnia dane oraz sprawdzone rozwiązania poprzez:

 • opracowywanie analiz i gromadzenie danych statystycznych na temat równości kobiet i mężczyzn w UE
 • monitorowanie działań UE na arenie międzynarodowej związanych z wypełnianiem przez nią międzynarodowych zobowiązań na rzecz równouprawnienia płci w ramach pekińskiej platformy działania oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z postępów w tym zakresie
 • działanie na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet i koordynowanie w Europie kampanii Białej Wstążki (White Ribbon Campaign) – ruchu mężczyzn przeciwko przemocy wobec kobiet
 • dzielenie się wiedzą i zasobami online oraz wspieranie instytucji unijnych, państw członkowskich UE i zainteresowanych stron w wielu różnych dziedzinach w ich wysiłkach zmierzających do rozwiązania problemu nierówności płci w Europie i poza nią.

W wyniku prac EIGE stworzono m.in.:

 • centrum zasobów i dokumentacji – stanowi internetową bibliotekę obejmującą ponad 500 tys. dokumentów, w tym publikacje niedostępne w innych bibliotekach publicznych.

Struktura

EIGE składa się z jednej dyrekcji i trzech działów:

 • Działu operacji ds. wysokiej jakości badań naukowych i gromadzenia danych
 • Działu ds. zarządzania wiedzą i komunikacji na rzecz proaktywnych relacji z zainteresowanymi stronami i zwiększania świadomości
 • Działu administracji na rzecz wydajnego funkcjonowania instytutu.

Pracami instytutu kieruje zarząd, który zatwierdza programy prac i budżet. Zarząd składa się z 18 członków zmieniających się na zasadzie rotacji i jednego przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Ponadto EIGE korzysta z doradztwa i wsparcia swojego forum ekspertów, którego członkowie pochodzą ze wszystkich państw członkowskich UE, społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych oraz Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Sposób funkcjonowania

Prace EIGE opierają się na trzyletnim planie strategicznym – tzw. jednolitym dokumencie programowym. Obejmuje on roczny program prac i budżet.

EIGE ściśle współpracuje z zainteresowanymi podmiotami na różnych szczeblach. Prowadzi regularny dialog z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, aby zagwarantować, że jego badania wnoszą wkład w strategie polityczne UE. Również ściśle współpracuje z państwami członkowskimi UE i udziela ukierunkowanych informacji, dostosowanych do ich potrzeb.

Państwo sprawujące rotacyjną prezydencję UE zyskuje szczególną uwagę i wsparcie ze strony EIGE, kiedy w programie prezydencji pojawia się temat równouprawnienia płci. Prezydencje UE mogą też zlecić EIGE przeprowadzenie analizy dotyczącej jednej z dziedzin określonych w pekińskiej platformie działania.

EIGE regularnie odwiedzają organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedstawiciele środowisk akademickich, partnerzy społeczni i inni eksperci w dziedzinie równouprawnienia płci. Wszyscy oni odgrywają ważną rolę w zagwarantowaniu, aby działalność instytutu odpowiadała potrzebom obywateli i była im dobrze znana.

Komu przynosi korzyści działalność instytutu?

Jako europejskie centrum wiedzy na temat kwestii związanych z równością mężczyzn i kobiet EIGE:

 • wspiera instytucje UE i państwa członkowskie UE w podejmowaniu świadomych i opartych na dowodach decyzji, które uwzględniają perspektywy płci
 • gromadzi informacje na temat równouprawnienia płci dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucji akademickich, organizacji międzynarodowych i partnerów społecznych
 • jest źródłem pomysłów dla wszystkich zainteresowanych problematyką równouprawnienia płci.
Dane kontaktowe

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn(EIGE)

Dane kontaktowe

Adres

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Back to top