Unjoni Ewropea

Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)

Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)

Ħarsa ġenerali

X’jagħmel

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) huwa aġenzija tal-UE li jaħdem biex l-ugwaljanza bejn is-sessi ssir realtà fl-UE u lil hinn minnha. Għal dan l-għan, huwa jipprovdi riċerka, dejta u prattiki tajbin billi:

  • Jipproduċi studji u jiġbor statistika dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE.
  • Jimmonitorja kif l-UE tissodisfa l-impenji internazzjonali tagħha għall-ugwaljanza bejn is-sessi, magħrufa bħala l-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing, u jipproduċi rapport ta’ progress annwali dwar dan.
  • Jaħdem biex iwaqqaf il-vjolenza kontra n-nisa u jikkoordina l-Kampanja Ewropea White Ribbon biex jinvolvi lill-irġiel f’din il-kawża.
  • Jaqsam l-għarfien tiegħu u riżorsi onlajn u jappoġġja l-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri tal-UE u l-partijiet ikkonċernati minn bosta oqsma differenti fl-isforzi tagħhom biex jindirizzaw l-inugwaljanzi bejn is-sessi fl-Ewropa u lil hinn minnha.

Il-prodotti tal-EIGE jinkludu dawn li ġejjin:

Struttura

L-EIGE għandu direttorat u 3 unitajiet:

  • Unità għal operazzjonijiet ta’ riċerka ta’ kwalità għolja u ta’ ġbir ta’ dejta.
  • Unità għall-maniġment tal-għarfien u l-komunikazzjoni għal relazzjonijiet proattivi mal-partijiet ikkonċernati u ż-żieda tal-għarfien.
  • Unità amministrattiva għall-funzjonament effiċjenti tal-Istitut.

Il-ħidma tiegħu hija mmexxija minn bord ta’ tmexxija, li jadotta l-programmi ta’ ħidma u l-baġit. Il-bord ta’ tmexxija għandu 18-il membru fuq bażi ta’ rotazzjoni u rappreżentant mill-Kummissjoni Ewropea.

L-EIGE jirċievi wkoll pariri u appoġġ mill-Forum tal-Esperti tiegħu, b’membri minn kull Stat Membru tal-UE, is-soċjetà ċivili, l-imsieħba soċjali, il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew.

Kif jaħdem

Il-ħidma tal-EIGE hija gwidata minn pjan strateġiku ta’ 3 snin imsejjaħ Dokument Uniku tal-Programmazzjoni. Dan jinkludi programm ta’ ħidma annwali u baġit.

L-EIGE jaħdem f’kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati f’livelli differenti. Huwa jiddjaloga regolarment mal-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex jiġi żgurat li r-riċerka tiegħu tikkontribwixxi għall-politiki tal-UE. Huwa jaħdem ukoll mill-qrib mal-Istati Membri tal-UE u jipprovdi input immirat għall-ħtiġijiet tagħhom.

Il-pajjiż li jkollu l-Presidenza b’rotazzjoni tal-UE jingħata attenzjoni u appoġġ speċjali mill-EIGE meta l-ugwaljanza bejn is-sessi tkun fuq l-aġenda tal-Presidenza tal-UE. Il-Presidenzi tal-UE jistgħu wkoll jitolbu lill-EIGE biex iwettaq studju dwar wieħed mill-oqsma koperti fil-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing.

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-akkademja, l-imsieħba soċjali u esperti tal-ugwaljanza bejn is-sessi huma viżitaturi regolari tal-EIGE. Dawn kollha għandhom rwol importanti fl-iżgurar li l-ħidma tal-EIGE tilħaq il-bżonnijiet tal-pubbliku u li tkun magħrufa sew mal-pubbliku.

Min jibbenefika

Bħala ċ-ċentru tal-għarfien Ewropew dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-EIGE:

  • Jgħin lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri tal-UE biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati u msejsa fuq l-evidenza li jqisu l-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi.
  • Jiċċentralizza l-informazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi għall-benefiċċju ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-akkademja, organizzazzjonijiet internazzjonali u l-imsieħba soċjali.
  • Jipprovdi ispirazzjoni għal kull min hu interessat fl-ugwaljanza bejn is-sessi.
Dettalji ta' kuntatt

l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi(EIGE)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Back to top