European Union website, the official EU website

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ir ES aģentūra, kurai ir jāpalīdz ES dalībvalstu valdībām un ES iestādēm (īpaši Komisijai) šajā jomā.

Uzdevumi

 • Vākt un analizēt salīdzināmus datus par dzimumu jautājumiem.
 • Izstrādāt metodi, kas ļautu visās politikas jomās iekļaut dzimumu līdztiesības aspektus.
 • Veicināt apmaiņu ar labas prakses piemēriem un dialogu starp ieinteresētajām personām.
 • Vairot sabiedrības izpratni.

Institūta organizatoriskā struktūra

 • Valde (lēmumu pieņemšana)
  Pieņem ikgadējās un vidēja termiņa darba programmas un budžetu.
 • Ekspertu forums (konsultēšana)
  Palīdz direktoram.
 • Direktors un personāls (izpildfunkcija)
  Direktors ir institūta juridiskais pārstāvis. Viņa ziņā ir ikdienas darba vadība un darba programmas izpilde.

Budžets

52,5 miljoni eiro (2007-13).

Direktore

Virginija Langbakk

Politiskais konteksts

Dzimumu līdztiesība nav tikai pamattiesības. Progress šajā jomā ir vitāli svarīgs, lai ES varētu sasniegt savus ekonomiskās izaugsmes un sociālās kohēzijas mērķus.

Lai gan nevienlīdzība joprojām pastāv, pēdējos gadu desmitos ES panākusi būtisku progresu, galvenokārt pateicoties likumdošanai, dzimumlīdztiesības aspektu iekļaušanai visās politikas jomās, kā arī īpašiem pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt sievietes.

Kontaktinformācija: 

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts(EIGE)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Ta-lr: 
+370 5 215 7400