Eiropas Savienība

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

Īss apraksts

 • Uzdevums: sniedz datus dzimumu līdztiesības atbalstam
 • Direktore: Virgīnija Langbaka
 • Dibināšanas gads: 2010
 • Personāls: 50
 • Atrašanās vieta: Viļņa, Lietuva
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Ar ko tas nodarbojas

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir ES aģentūra, kas tiecas realizēt dzimumu līdztiesību ES un citur pasaulē. Tālab tas veic pētniecisko darbu, sniedz datus un definē labu praksi:

 • īstenojot pētījumus, vācot statistiku par dzimumu līdztiesību ES;
 • pārraugot to, kā ES ievēro savas starptautiskās saistības dzimumu līdztiesības jomā — Pekinas rīcības programmu —, un publicējot gada ziņojumu par šajā ziņā panākto progresu;
 • cīnoties ar vardarbību pret sievietēm un koordinējot ES kampaņu “White Ribbon” (baltā lenta), lai iesaistītu vīriešus šī mērķa īstenošanā;
 • daloties savās zināšanās un kopīgojot resursus tiešsaistē, atbalstot ES iestādes, dalībvalstis un ieinteresētās personas no dažādām jomām to pūliņos rast risinājumu dzimumu nelīdztiesībai ES un citur pasaulē.

EIGE instrumentu vidū ir:

 • resursu un dokumentācijas centrs — piedāvā tiešsaistes bibliotēku, kurā ir 500 000 dokumentu, tostarp publikācijas, kas nav pieejamas nevienā citā publiskā bibliotēkā.

Struktūra

EIGE ir 1 direktorāts un 3 nodaļas:

 • operatīvā nodaļa, kuras ziņā ir augstas kvalitātes zinātniskie pētījumi un datu vākšana;
 • zināšanu pārvaldības un komunikācijas nodaļa, kuras ziņā ir attiecības ar ieinteresētajām personām un izpratnes veidošanas kampaņas;
 • administratīvā nodaļa, kuras ziņā ir institūta efektīva darbība.

Tā darbu vada valde, kas pieņem darba programmas un budžetu. Valde sastāv no 18 biedriem pēc rotācijas principa un 1 Eiropas Komisijas pārstāvja.

EIGE arī saņem padomus un atbalstu no sava Ekspertu foruma ar dalībniekiem no visām ES dalībvalstīm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, sociālajiem partneriem, Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta.

Kā tas strādā

EIGE savā darbā vadās pēc 3 gadu stratēģiskā plāna, saukta par vienoto plānošanas dokumentu, kas satur gada darba programmu un budžetu.

EIGE cieši sadarbojas ar ieinteresētajām personām dažādos līmeņos. Tas uztur regulāru dialogu ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi, lai gādātu, ka tā pētījumi sekmē ES politiku. Tas arī cieši sadarbojas ar ES dalībvalstīm un sniedz tām mērķtiecīgu informāciju, kas ir pielāgota to vajadzībām.

Valstis, kuru ziņā ir ES rotējošā prezidentūra, saņem īpašu uzmanību un atbalstu no Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta, kad dzimumu līdztiesība ir ES prezidentūras dienas kārtībā. Tās var arī prasīt, lai EIGE veic pētījumu par kādu no jomām, ko aptver Pekinas rīcības programma.

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, akadēmiskās aprindas, sociālie partneri un citi dzimumu līdztiesības eksperti regulāri vēršas pie EIGE ar dažādiem jautājumiem. Viņiem ir svarīga nozīme, gādājot par to, lai EIGE darbs būtu zināms sabiedrībai un atbilstu sabiedrības vajadzībām.

Kas ir ieguvēji

Kā Eiropas zināšanu centrs jautājumā par dzimumu līdztiesību EIGE:

 • palīdz iestādēm un ES dalībvalstīm pieņemt ar pārbaudītiem datiem pamatotus lēmumus, kuros ņemts vērā dzimumu līdztiesības jautājums;
 • centralizē ar dzimumu līdztiesību saistīto informāciju par labu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, akadēmiskajām aprindām, starptautiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem;
 • kalpo par iedvesmas avotu katram, kam ir interese par dzimumu līdztiesību.
Kontaktinformācija

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts(EIGE)

Kontaktinformācija

Adrese

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Ta-lr
+370 5 215 7400
Back to top