Europos Sąjunga

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

Apžvalga

 • Vaidmuo: teikti lyčių lygybei remti reikiamą informaciją
 • Direktorė: Virginija Langbakk
 • Įsteigtas: 2010 m.
 • Darbuotojų skaičius: 50
 • Vieta: Vilnius (Lietuva)
 • Interneto svetainė: Europos lyčių lygybės institutas

Veikla

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra ES agentūra, siekianti lyčių lygybės Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Šiuo tikslu institutas atlieka su moksliniais tyrimais, duomenimis ir gerąja patirtimi susijusias užduotis:

 • atlieka lyčių lygybės ES tyrimus ir renka šios srities statistiką;
 • stebi, kaip ES laikosi savo tarptautinių lyčių lygybės srities įsipareigojimų, t. y. kaip įgyvendina Pekino veiksmų platformą, ir rengia metinę pažangos šioje srityje ataskaitą;
 • kovoja su smurtu prieš moteris ir koordinuoja Europos baltojo kaspino kampaniją, kuria siekiama į veiklą įtraukti vyrus;
 • skleidžia žinias ir dalijasi elektroniniais ištekliais, padeda ES institucijoms, ES valstybėms narėms ir įvairių sričių suinteresuotosioms šalims spręsti lyčių nelygybės problemas Europoje ir už jos ribų.

EIGE parengtos priemonės:

 • Išteklių ir dokumentacijos centras, suteikiantis prieigą prie elektroninės bibliotekos, kurioje sukaupta 500 000 dokumentų, įskaitant leidinius, kurių kitose viešose bibliotekose nėra.

Struktūra

EIGE turi vieną direktoratą ir 3 skyrius:

 • Operacijų skyrių, kuris atsakingas už kokybiškus mokslinius tyrimus ir duomenų kaupimą;
 • Žinių valdymo ir ryšių skyrių, kuris aktyviai bendrauja su suinteresuotosiomis šalimis ir didina informuotumą;
 • Administracijos skyrių, kuris atsakingas už efektyvų instituto veikimą.

Instituto darbui vadovauja Valdančioji taryba, kuri priima darbo programas ir biudžetą. Valdančiąją tarybą sudaro 18 rotacijos tvarka besikeičiančių narių ir vienas Europos Komisijos atstovas.

EIGE gauna patarimų ir paramos iš Ekspertų forumo, kurio nariai – visų ES valstybių narių, pilietinės visuomenės, socialinių partnerių, Europos Komisijos ir Europos Parlamento atstovai.

Kaip Europos lyčių lygybės institutas dirba?

EIGE darbas grindžiamas trejų metų strateginiu planu – bendruoju programavimo dokumentu. Jame pateikiama metinė darbo programa ir biudžetas.

EIGE įvairiais lygmenimis glaudžiai bendradarbiauja su suinteresuotosiomis šalimis. Norėdamas užtikrinti, kad jo tyrimai padėtų formuoti ES politiką, institutas nuolat palaiko dialogą su Europos Komisija, Europos Parlamentu ir Europos Sąjungos Taryba. Be to, jis glaudžiai bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis, atsižvelgdamas į jų poreikius.

Itin daug dėmesio ir paramos EIGE skiria ES Tarybai rotacijos tvarka pirmininkaujančioms valstybėms narėms, kai į pirmininkavimo ES Tarybai darbotvarkę įtraukiamas lyčių lygybės klausimas. Be to, ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė gali paprašyti Lyčių lygybės instituto atlikti vienos iš Pekino veiksmų platformos sričių tyrimą.

Nuolatiniai EIGE lankytojai yra pilietinės visuomenės organizacijos, akademinės visuomenės atstovai, socialiniai partneriai ir kiti lyčių lygybės srities ekspertai. Jie visi atlieka svarbų vaidmenį užtikrindami, kad EIGE darbas atitiktų visuomenės poreikius ir kad visuomenė apie jį žinotų.

Kam tai naudinga?

Europos lyčių lygybės žinių centras EIGE:

 • padeda ES institucijoms ir ES valstybėms narėms priimti informacija ir faktais grindžiamus sprendimus atsižvelgiant į lyčių aspektus;
 • renka pilietinės visuomenės organizacijoms, akademinei bendruomenei, tarptautinėms organizacijoms ir socialiniams partneriams reikalingą informaciją apie lyčių lygybę;
 • yra įkvėpimo šaltinis visiems, kam rūpi lyčių lygybė.
Kontaktiniai duomenys

Europos lyčių lygybės institutas(EIGE)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Back to top