European Union website, the official EU website

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

Gníomhaireacht Eorpach is ea an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne a thacaíonn le hobair rialtais agus institiúidí an AE (go háirithe an Coimisiún) sa réimse seo.

Cúraimí

 • sonraí inchomparáide a bhailiú agus anailís a dhéanamh orthu maidir le saincheisteanna inscne
 • uirlisí modheolaíochta a fhorbairt, go háirithe chun comhionannas inscne a lánpháirtiú i ngach réimse beartais
 • comhroinnt an dea-chleachtais agus idirphlé i measc páirtithe leasmhara a éascú
 • feasacht an phobail a mhúscailt.

Comhlachtaí atá ina gcuid den Institiúid

 • Bord Bainistíochta (ról cinnteoireachta)
  Glacann sé le cláir oibre bhliantúla agus meántéarmacha agus leis an mbuiséad.
 • Fóram Saineolaithe (ról comhairleach)
  Tacaíonn sé le hobair an Stiúrthóra.
 • Stiúrthóir agus foireann (ról feidhmiúcháin).
  Ionadaí dlí na hInstitiúide, freagrach as bainistiú laethúil agus as an gclár oibre a chur chun feidhme.

Buiséad

€52.5m (2007-13).

Stiúrthóir

Virginija Langbakk, Uasal

Cúlra beartais

Ní amháin gur ceart bunúsach é comhionannas inscne - is den riachtanas é dul chun cinn a dhéanamh sa réimse seo má tá an AE chun a spriocanna maidir le fás eacnamaíoch agus comhtháthú sóisialta a chomhlíonadh.

Cé go bhfuil éagothromachtaí ann fós, tá dul chun cinn nach beag déanta ag an AE le fiche nó tríocha bliain anuas. An reachtaíocht agus cuimsiú an chomhionannais inscne i ngach réimse den bheartas poiblí, mar aon le bearta ar leith chun mná a chur ar aghaidh, is cúis leis sin don chuid is mó

Sonraí teagmhála: 

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne(EIGE)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Teileafón: 
+370 5 215 7400