an tAontas Eorpach

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE)

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE)

Forbhreathnú

 • Ról: fianaise a sholáthar chun tacú le comhionannas inscne
 • Stiúrthóir: Virginija Langbakk
 • Bliain a bhunaithe: 2010
 • Líon na mball foirne: 50
 • Suíomh: Vilnias (an Liotuáin)
 • Suíomh gréasáin: An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

Gníomhaíochtaí

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais í an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE) a bhíonn ag obair chun comhionannas inscne a bhaint amach laistigh den Aontas Eorpach agus lasmuigh de. Chuige sin, cuireann an institiúid taighde, sonraí agus moltaí maidir le dea-chleachtas ar fáil trí:

 • Staidéir a dhéanamh agus staitisticí a bhailiú faoin gcomhionannas idir fir agus mná san Aontas Eorpach.
 • Monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil an tAontas Eorpach ag comhlíonadh an ghealltanais idirnáisiúnta i leith comhionannas inscne atá déanta aige, gealltanas ar a dtugtar Clár Oibre Bhéising don Ghníomhaíocht, agus tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn a chur i dtoll a chéile ar an ábhar seo.
 • Obair a dhéanamh chun deireadh a chur le foréigean i gcoinne na mban agus Feachtas Eorpach an Ribín Bháin, a spreagann fir le bheith páirteach sa chúis, a chomhordú.
 • An t-eolas agus na hacmhainní ar líne atá ag an institiúid a chomhroinnt agus tacú le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh, leis na Ballstáit agus le páirtithe leasmhara i neart réimsí éagsúla dul i ngleic leis an neamh-chomhionannas idir fir agus mná, san Eoraip agus lasmuigh den Eoraip.

I measc na seirbhísí a chuireann EIGE ar fáil, tá:

Struchtúr

Stiúrthóireacht amháin agus 3 aonad atá in EIGE:

 • aonad na n-oibríochtaí a bhíonn ag plé le taighde ardchaighdeáin agus bailiú sonraí.
 • aonad bainistíochta eolais agus cumarsáide chun caidreamh a dhéanamh le páirtithe leasmhara agus chun feasacht a mhéadú.
 • aonad riaracháin chun a chinntiú go bhfeidhmeoidh an institiúid go réidh.

Tá bord bainistíochta ag EIGE, agus is é an bord sin a stiúrann obair na hinstitiúide agus a chinneann ar a cláir oibre agus a buiséad. Tá 18 gcomhalta ar an mbord bainistíochta, a fheidhmíonn ar bhonn sealaíochta, agus bíonn ionadaí amháin ón gCoimisiún Eorpach air.

Faigheann EIGE comhairle agus tacaíocht freisin ón bhFóram Saineolaithe atá aige, fóram ina bhfuil comhaltaí ó na Ballstáit, an tsochaí shibhialta, comhpháirtithe sóisialta, an Coimisiún Eorpach agus Parlaimint na hEorpa.

An obair a dhéantar

De réir plean straitéiseach ar a dtugtar 'an Doiciméad Clársceidealaithe Aonair' a dhéantar obair na hinstitiúide. Tá clár oibre bliantúil agus buiséad mar chuid den doiciméad sin.

Bíonn EIGE ag obair i ndlúthchomhar lena chuid páirtithe leasmhara ar leibhéil éagsúla. Bíonn sé i dteagmháil go rialta leis an gCoimisiún Eorpach, le Parlaimint na hEorpa agus le Comhairle an Aontais Eorpaigh chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil an taighde atá ar siúl aige ina chuidiú le beartais an Aontais a neartú. Bíonn sé ag obair go dlúth leis na Ballstáit freisin agus tugann sé ionchur spriocdhírithe dóibh atá curtha in oiriúint do na riachtanais atá acu.

Tugann an Institiúid tacaíocht ar leith don tír ag a bhfuil Uachtaránacht rothlach Chomhairle an Aontais Eorpaigh nuair a bhíonn comhionannas inscne ar chlár oibre na hUachtaránachta. Is féidir le hUachtaránachtaí an Aontais iarraidh ar EIGE freisin staidéar a dhéanamh ar cheann de na réimsí a thagann faoi Chlár Oibre Bhéising don Ghníomhaíocht.

Tugann eagraíochtaí den tsochaí shibhialta, lucht acadúil, comhpháirtithe sóisialta agus saineolaithe ar chomhionannas inscne cuairteanna go rialta ar EIGE freisin. Bíonn ról tábhachtach acu sin go léir ó thaobh deimhin a dhéanamh de go riarann obair EIGE ar riachtanais an phobail agus go bhfuil cur amach maith ag an bpobal ar an obair sin.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Seo chuid den mhéid a bhíonn idir lámha ag EIGE ina fheidhm mar lárionad eolais Eorpach ar chomhionannas inscne:

 • Cabhrú le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh agus leis na Ballstáit cinntí eolasacha atá bunaithe ar fhianaise a dhéanamh ina gcuirtear gné na hinscne san áireamh.
 • Eolas faoin gcomhionannas inscne a bhailiú ar mhaithe le heagraíochtaí den tsochaí shibhialta, an lucht acadúil, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus comhpháirtithe sóisialta.
 • Spreagadh a thabhairt do dhuine ar bith ar suim leis an comhionannas idir fir agus mná.
Sonraí teagmhála

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne(EIGE)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Teileafón
+370 5 215 7400
Back to top