Euroopan Unioni

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

Perustiedot

 • Tehtävä: hankkia ja tarjota tutkimustietoa sukupuolten tasa-arvosta
 • Pääjohtaja: Virginija Langbakk
 • Perustettu: 2010
 • Henkilöstömäärä: 50
 • Sijainti: Vilna (Liettua)
 • Verkkosivut: Euroopan tasa-arvoinstituutti

Tehtävät

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on EU:n virasto, jonka tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen EU:ssa ja EU:n ulkopuolella. Se tekee aiheeseen liittyvää tutkimustyötä, kerää tietoja ja levittää hyviä käytäntöjä

 • toteuttamalla tutkimuksia ja keräämällä tilastoja sukupuolten välisestä tasa-arvosta EU:ssa
 • seuraamalla EU:n kansainvälisten tasa-arvositoumusten toteutumista Pekingin toimintaohjelmassa mainituilla aloilla ja laatimalla vuosittain raportin tasa-arvotyön etenemisestä
 • pyrkimällä torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja koordinoimalla eurooppalaista White Ribbon -kampanjaa, jonka tarkoituksena on saada miehet mukaan väkivallan vastaiseen työhön
 • tiedottamalla ja jakamalla materiaalia verkossa ja tukemalla EU:n toimielimiä, EU:n jäsenmaita ja eri alojen sidosryhmiä sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen liittyvässä työssä kaikkialla maailmassa.

EIGE on kehittänyt mm. seuraavat työkalut:

 • tasa-arvoindeksi, joka mittaa sukupuolten välisen tasa-arvon kehitystä kahden vuoden välein
 • materiaalipankki – 500 000 asiakirjan verkkoarkisto, jonka julkaisuista kaikki eivät ole vapaasti saatavilla muualla.

Organisaatio

Tasa-arvoinstituutissa on 1 osasto ja 3 yksikköä:

 • toiminnallinen yksikkö, joka vastaa tutkimuksesta ja tiedonkeruusta
 • viestintäyksikkö, joka vastaa sidosryhmäsuhteista ja tiedottamisesta
 • hallinnollinen yksikkö, joka vastaa instituutin päivittäisestä toiminnasta.

Viraston toimintaa ohjaa hallintoneuvosto, joka hyväksyy työohjelman ja talousarvion. Hallintoneuvostossa on yhteensä 18 vaihtuvaa jäsentä sekä 1 edustaja Euroopan komissiosta.

EIGEllä on myös oma asiantuntijaryhmä, johon kuuluu kaikkien EU:n jäsenmaiden, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, työmarkkinaosapuolten, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin asiantuntijoita.

Toiminta

EIGEn työtä ohjaa kolmivuotinen strateginen suunnitelma (”yhtenäinen ohjelma-asiakirja”). Se sisältää vuotuiset työohjelmat ja talousarvion.

EIGE tekee tiivistä yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa. Lisäksi se käy jatkuvaa vuoropuhelua Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston kanssa, jotta sen tekemä tutkimus tukee varmasti EU:n lainsäädäntötyötä. Se tekee yhteistyötä myös EU-maiden kanssa ja avustaa niitä niiden yksilöllisiin tarpeisiin sopivilla tavoilla.

Tasa-arvoinstituutti antaa lisäksi erityistukea EU:n puheenjohtajavaltiolle aina, kun tasa-arvoasiat ovat osa EU:n puheenjohtajakauden ohjelmaa. EU:n puheenjohtajavaltio voi myös pyytää instituuttia toteuttamaan tutkimuksen jollakin Pekingin toimintaohjelmassa määritellyistä aloista.

Instituutti tekee yhteistyötä myös kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, tiedeyhteisön, työmarkkinaosapuolten ja tasa-arvoasiantuntijoiden kanssa. Niiden kaikkien panosta tarvitaan, jotta EIGEn työ vastaa valtioiden ja kansalaisten tarpeita ja tulee tunnetuksi suuren yleisön keskuudessa.

Hyödyt ja hyötyjät

Euroopan tasa-arvoinstituutti on EU:n tasa-arvoasioiden tietokeskus, joka

 • auttaa EU:n toimielimiä ja EU:n jäsenmaita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, joissa otetaan huomioon myös tasa-arvonäkökulma
 • kokoaa tasa-arvokeskustelun kannalta olennaista tietoa yhteen paikkaan, mikä helpottaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, tiedeyhteisön, kansainvälisten organisaatioiden ja työmarkkinaosapuolten tasa-arvotyötä
 • tarjoaa tietoa kaikille sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille tahoille.
Yhteystiedot

Euroopan tasa-arvoinstituutti(EIGE)

Yhteystiedot

Osoite

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

P.
+370 5 215 7400
Back to top