Euroopa Liit

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

Ülevaade

Tegevus

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) on ELi amet, mis tegutseb selle nimel, et edendada ELis ja mujal maailmas soolist võrdõiguslikkust. Sel eesmärgil pakub see uuringuid, andmeid ja häid tavasid järgmiselt:

 • korraldab uuringuid ja kogub statistikat soolise võrdõiguslikkuse kohta ELis;
 • jälgib, kuidas EL täidab soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas oma rahvusvahelisi kohustusi, mida teatakse kui Pekingi tegevusprogrammi, ning esitab selle kohta igal aastal eduaruande;
 • teeb tööd naistevastase vägivalla peatamiseks ja koordineerib valge lindi Euroopa kampaaniat, et kaasata mehi oma tegevusse;
 • jagab oma teadmisi ja veebiressursse ning toetab ELi institutsioone, ELi liikmesriike ja paljude eri valdkondade huvirühmasid nende jõupingutustes soolise ebavõrdsuse vastu võitlemisel Euroopas ja mujal.

EIGE pakutav hõlmab järgmist:

 • teadmuskeskus: moodustab 500 000 dokumendist koosneva e-raamatukogu, kus leidub väljaandeid, mida muudes avalikes raamatukogudes ei ole.

Struktuur

EIGE koosneb ühest direktoraadist ja kolmest üksusest:

 • tegevusüksus kvaliteetsete uuringute tegemiseks ja andmete kogumiseks;
 • teadmushalduse ja teabevahetuse üksus ennetavaks suhtluseks huvirühmadega ja teadlikkuse suurendamiseks;
 • haldusüksus instituudi töö tõhusaks korraldamiseks.

EIGE tööd korraldab juhatus, mis võtab vastu tööprogrammid ning eelarve. Juhatuses on 18 roteeruvat liiget ja 1 esindaja Euroopa Komisjonist.

EIGE saab nõu ja tuge ka oma ekspertide foorumilt, mille liikmed esindavad kõiki ELi liikmesriike, kodanikuühiskonda, sotsiaalpartnereid, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamenti.

Kuidas see toimib?

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi töös juhindutakse kolmeaastasest strateegilisest kavast ehk ühtsest programmdokumendist. See hõlmab iga-aastast tööprogrammi ja eelarvet.

EIGE teeb tihedat koostööd eri tasandite huvirühmadega. Instituudi ning Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu vahel toimub pidev dialoog, et viia selle teadustöö kasu ELi poliitikasse. Samuti teeb EIGE tihedat koostööd ELi liikmesriikidega ja pakub konkreetselt nende vajadustest lähtuvat abi.

EIGE pöörab ELi eesistujariigile erilist tähelepanu ja pakub abi, kui ELi eesistumise ajal on teemaks ka sooline võrdõiguslikkus. ELi eesistujariigid võivad samuti paluda EIGE-l korraldada uuringuid, mis on seotud Pekingi tegevusprogrammi mõne konkreetse valdkonnaga.

Kodanikuühiskonna organisatsioonid, teadusringkonnad, sotsiaalpartnerid ja muud soolise võrdõiguslikkuse eksperdid on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudis sagedased külalised. Nad kõik aitavad tagada, et EIGE töö vastaks üldsuse vajadustele ja oleks kõigile hästi teada.

Kes saab kasu?

Soolise võrdõiguslikkuse alane Euroopa teadmuskeskus EIGE:

 • aitab ELi institutsioonidel ja ELi liikmesriikidel teha põhjendatud ja tõenduspõhiseid otsuseid, mille puhul võetakse arvesse soolist aspekti;
 • koondab soolise võrdõiguslikkuse alast teavet kodanikuühiskonna organisatsioonide, teadusringkondade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite jaoks;
 • pakub inspiratsiooni kõigile soolisest võrdõiguslikkusest huvitatutele.
Kontaktandmed

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut(EIGE)

Kontaktandmed

Aadress

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Back to top