Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: παρέχει τεκμηριωμένα στοιχεία για τη στήριξη της ισότητας των φύλων
 • Διευθύντρια: Virginija Langbakk.
 • Έτος ίδρυσης: 2010
 • Αριθμός προσωπικού: 50
 • Έδρα: Βίλνιους, Λιθουανία
 • Ιστότοπος: European Institute for Gender Equality

Τι ακριβώς κάνει

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι ένας οργανισμός της ΕΕ στόχος του οποίου είναι να κάνει πράξη την ισότητα των φύλων εντός και εκτός της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, διεξάγει έρευνα και παρέχει στοιχεία και ορθές πρακτικές. Συγκεκριμένα:

 • εκπονεί μελέτες και συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ισότητα των φύλων στην ΕΕ·
 • παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ ανταποκρίνεται στις διεθνείς δεσμεύσεις της όσον αφορά την ισότητα των φύλων, οι οποίες καθορίζονται στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, και συντάσσει ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με το θέμα αυτό·
 • εργάζεται για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και συντονίζει την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία της Λευκής Κορδέλας που στοχεύει στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ανδρών σχετικά με αυτό το πρόβλημα·
 • μοιράζεται τις γνώσεις της και τους διαδικτυακούς πόρους και στηρίζει τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς από πολλούς διαφορετικούς τομείς στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων εντός και εκτός ΕΕ.

Μερικά από τα αποτελέσματα της λειτουργίας της EIGE είναι τα εξής:

 • Κέντρο πόρων και τεκμηρίωσης: παρέχει μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη με 500.000 δημοσιεύσεις, εκ των οποίων μερικές δεν διατίθενται σε άλλες δημόσιες βιβλιοθήκες.

Δομή

Το EIGE έχει μία διεύθυνση και τρεις μονάδες:

 • την επιχειρησιακή μονάδα για υψηλού επιπέδου έρευνα και συγκέντρωση δεδομένων
 • τη μονάδα διαχείρισης γνώσεων και επικοινωνίας για την ενίσχυση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης
 • τη διοικητική μονάδα για την αποτελεσματική λειτουργία του ιδρύματος.

Επικεφαλής του έργου της είναι το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει τα προγράμματα εργασίας και τον προϋπολογισμό. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 18 εκ περιτροπής μέλη και 1 εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το EIGE λαμβάνει επίσης συμβουλές και στήριξη από το δικό του φόρουμ εμπειρογνωμόνων που έχει μέλη από όλες τις χώρες της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πώς λειτουργεί

Το έργο του EIGE βασίζεται σε ένα τριετές στρατηγικό σχέδιο που καλείται ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, το οποίο περιλαμβάνει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και έναν προϋπολογισμό.

Το EIGE λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς σε διάφορα επίπεδα. Βρίσκεται σε τακτικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίζει ότι η έρευνά του συμβάλλει στις πολιτικές της ΕΕ. Συνεργάζεται επίσης στενά με τα κράτη μέλη της ΕΕ και προσφέρει στοχευμένη βοήθεια προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

Το EIGE δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ και τη στηρίζει όταν η ισότητα των φύλων βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Οι χώρες που ασκούν την προεδρία της ΕΕ μπορούν επίσης να ζητήσουν από το EIGE να εκπονήσει μελέτη σχετικά με έναν από τους τομείς που καλύπτονται από την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ειδικοί σε θέματα ισότητας των φύλων είναι τακτικοί επισκέπτες του EIGE. Έχουν όλοι τον σημαντικό ρόλο να διασφαλίζουν ότι το έργο του EIGE έχει απήχηση στο κοινό και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Ποιοι ωφελούνται

Δεδομένου ότι αποτελεί το ευρωπαϊκό κέντρο γνώσης σε θέματα ισότητας των φύλων, το EIGE:

 • βοηθά τα όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου.
 • συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την ισότητα των φύλων προς όφελος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των διεθνών οργανισμών και των κοινωνικών εταίρων.
 • αποτελεί πηγή έμπνευσης για όσους ενδιαφέρονται για την ισότητα των φύλων.
Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων(EIGE)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Τηλ
+370 5 215 7400
Back to top