Evropská unie

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Přehled

 • Úloha: shromažďuje prokázané poznatky na podporu rovnosti žen a mužů
 • Ředitelka: Virginija Langbakk
 • Zřízen: 2010
 • Počet zaměstnanců: 50
 • Sídlo: Vilnius (Litva)
 • Internetové stránky: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Náplň činnosti

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) je agentura EU usilující o to, aby se rovnost žen a mužů stala skutečností v EU i mimo ni. Za tímto účelem realizuje výzkum a dává k dispozici údaje a osvědčené postupy, např.:

 • vypracovává studie a shromažďuje statistické údaje o rovnosti žen a mužů v EU
 • monitoruje, jak Evropská unie plní své mezinárodní závazky v oblasti rovnosti žen a mužů (tzn. v rámci Pekingské akční platformy), a vypracovává roční zprávu o pokroku v této věci
 • bojuje proti násilí páchanému na ženách a koordinuje evropskou kampaň Bílá stužka, která zapojuje muže do řešení tohoto problému
 • šíří své poznatky a online zdroje a pomáhá orgánům a institucím EU, členským státům EU a zúčastněným stranám z různých oborů v jejich úsilí o řešení nerovného postavení žen a mužů v Evropě i mimo ni

Mezi produkty agentury EIGE patří:

Struktura

Agentura EIGE má 1 ředitelství a 3 oddělení:

 • provozní oddělení pro vysoce kvalitní výzkum a shromažďování údajů
 • oddělení pro správu znalostí a komunikaci zabývající se proaktivními vztahy se zainteresovanými stranami a zvyšováním povědomí
 • administrativní oddělení zajišťující účinné fungování institutu

Práci agentury řídí správní rada, která přijímá pracovní programy a rozpočet. Správní rada má 18 nestálých členů a 1 zástupce Evropské komise.

Evropskému institutu pro rovnost žen a mužů rovněž poskytuje poradenství a podporu Odborný sbor, jehož členové zastupují všechny státy EU, občanskou společnost, sociální partnery, Evropskou komisi a Evropský parlament.

Jak to funguje

Práce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů postupuje podle 3letých plánů zvaných jednotné programové dokumenty. Ty zahrnují roční pracovní programy a návrhy rozpočtu.

Agentura EIGE úzce spolupracuje se zainteresovanými stranami na různých úrovních. Pravidelně komunikuje s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou Evropské unie, tak aby její výzkum pravidelně přispíval k politikám EU. Úzce také spolupracuje s členskými státy EU a poskytuje jim informace dle jejich potřeb.

Zvláštní pozornost se věnuje členskému státu, který je právě předsednickou zemí EU. Pokud je rovnosti žen a mužů součástí agendy předsednictví EU, dostává tato země podporu EIGE. Předsednictví může rovněž EIGE požádat, aby provedlo studii týkající se jedné z oblastí, na něž se vztahuje Pekingská akční platforma.

EIGE často navštěvují organizace občanské společnosti, akademická obec, sociální partneři a další odborníci na genderovou problematiku. Ti všichni mají důležitý podíl na tom, že práce institutu EIGE splňuje veřejné potřeby a je dobře známá veřejnosti.

Pro koho institut znamená přínos

Vzhledem k tomu, že je Evropský institut pro rovnost žen a mužů evropským znalostním centrem:

 • pomáhá orgánům EU a jejím členským státům rozhodovat kvalifikovaně a na základě prokázaných skutečností a brát při svých rozhodnutích v úvahu hledisko rovnosti žen a mužů
 • soustřeďuje informace o rovnosti žen a mužů, aby je optimálním způsobem mohly využívat organizace občanské společnosti, vysoké školy, mezinárodní organizace a sociální partneři
 • nabízí inspirativní poznatky každému, kdo má zájem o problematiku rovnosti žen a mužů
Kontaktní údaje

Evropský institut pro rovnost žen a mužů(EIGE)

Kontaktní údaje

Adresa

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Back to top