European Union website, the official EU website

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Evropský institut pro rovnost žen a mužů je evropská agentura, která podporuje činnost vlád členských států EU a orgánů EU(především Komise) v oblasti rovnosti žen a mužů.

Úkoly

 • shromažďování a analýza srovnatelných údajů týkající se rovnosti žen a mužů
 • vytvoření metodických nástrojů, s jejichž pomocí lze rovnost žen a mužů začleňovat do všech oblastí politik
 • snazší výměna osvědčených postupů a dialog mezi zainteresovanými stranami
 • zvyšování informovanost veřejnosti

Jednotlivé subjekty institutu

 • správní rada (rozhodovací úloha)
  Přijímá roční a střednědobé pracovní plány a rozpočet.
 • fórum odborníků (konzultativní úloha)
  Je nápomocné ředitelce agentury.
 • ředitelka a zaměstnanci (výkonná úloha) Právně institut zastupuje, je odpovědná za jeho každodenní řízení a za provádění pracovního programu.

Rozpočet

52,5 milionu eur (2007-13).

Ředitelka

Virginija Langbakk

Význam politiky

Rovnost mezi muži a ženami patří mezi základní práva. Pokrok v této oblasti je navíc pro EU důležitý i proto, aby dosáhla svých cílů, pokud jde o hospodářský růst a sociální soudržnost.

I když stále nepanuje mezi ženami a muži úplná rovnost, bylo v EU v posledních desetiletích dosaženo značného pokroku, a to především díky právním předpisům o rovnosti žen a mužů a včlenění této problematiky do všech oblastí politiky, ale také díky konkrétním opatřením v zájmu lepšího postavení žen.

Kontaktní údaje: 

Evropský institut pro rovnost žen a mužů(EIGE)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel: 
+370 5 215 7400