European Union website, the official EU website

Европейски институт за равенство на половете

Европейски институт за равенство на половете

Европейски институт за равенство на половете е европейска агенция подкрепяща дейността на правителствата и институциите на ЕС (особено на Комисията) в тази област.

Дейности

 • събиране и анализиране на конкурентна база данни за тематики, свързани с равенството на половете
 • Разработвайки методологични инструменти, предимно за да спомогне интегрирането на равенството на половете във всички политически области
 • , улеснявайки обмена на най-добри практики и диалог между заинтересовани лица
 • ,насърчавайки обществената заинтересованост.

Основни структури, съставляващи института

 • Управителен съвет (управленска роля)
  Приема годишните и междинните работни програми и бюджета.
 • Форум на експертите (консултативна роля)
  Подпомага дейността на Управителя.
 • Управител и екип (изпълнителна роля).
  Юридическият представител на института, отговорен за ежедневното разпределение на дейностите и изпълнение на работната програма.

Бюджет

52.5 млн. евро2007-13).

Директор

Г-ца Виржиния Лангбак

Повече за политиката

Равенството на половете не е само фундаментално право, но и напредък, жизнено необходим на ЕС, да осъществи своите цели за икономически растеж и социална интеграция.

Въпреки че неравенството все още съществува, ЕС постигна значителен напредък в последните десетилетия. Това основно се дължи на законодателството и включването на равенството на половете в областите на обществена политика, както и на специфични действия за благоприятстването на жените

Координати за връзка: 

Европейски институт за равенство на половете(EIGE)

Координати за връзка

Адрес: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Тел: 
+370 5 215 7400