Европейски съюз

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Преглед

Дейност

Европейският институт за равенство между половете (EIGE) е агенция на ЕС, която се стреми да превърне в реалност равенството между половете в ЕС и извън него. За целта институтът предоставя изследвания, данни и добри практики, като:

  • изготвя проучвания и събира статистически данни за равенството между половете в ЕС,
  • наблюдава как ЕС изпълнява своите международни задължения по отношение на равенството между половете в рамките на Пекинската платформа за действие и публикува годишен доклад за напредъка в тази област,
  • работи за прекратяване на насилието срещу жени и координира европейската кампания „Бяла панделка“, чиято цел е да ангажира мъжете с тази кауза,
  • споделя знания и онлайн ресурси и подпомага институциите на ЕС, държавите членки и заинтересованите страни от различни области в усилията им за преодоляване на неравнопоставеността между половете в Европа и извън нея.

Сред инструментите на EIGE са:

Структура

EIGE има 1 дирекция с 3 отдела:

  • оперативен отдел за висококачествени научни изследвания и събиране на данни,
  • отдел за управление на знанието и комуникация за проактивни връзки със заинтересованите страни и повишаване на осведомеността,
  • административен отдел за ефективното функциониране на института.

Работата на института се ръководи от управителен съвет, който приема работните програми и бюджета. Управителният съвет се състои от 18 членове на ротационен принцип и 1 представител на Европейската комисия.

EIGE също така получава становища и подкрепа от своя Експертен форум с членове от всички държави от ЕС, гражданското общество, социалните партньори, Европейската комисия и Европейския парламент.

Как функционира

Работата на EIGE се ръководи от 3-годишен стратегически план, наречен единен програмен документ. Той включва годишна работна програма и бюджет.

EIGE работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни на различни равнища. Институтът е в постоянен диалог с Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, за да се гарантира, че неговите изследвания допринасят за политиките на ЕС. Той също си сътрудничи с държавите — членки на ЕС, и предоставя целенасочена информация, адаптирана към техните нужди.

Държавата, поела ротационното председателство на ЕС, получава специално внимание и подкрепа от EIGE, когато равенството между половете е част от дневния ред на председателството. Председателстващите Съюза държави могат също така да поискат от EIGE да проведе проучване във връзка с една от областите, включени в Пекинската платформа за действие.

Организации на гражданското общество, представители на академичните среди, социални партньори и други експерти в областта на равенството между половете са редовни посетители на EIGE. Всички те играя важна роля, за да се гарантира, че EIGE е добре известен на обществеността и че работата му е съобразена с обществените потребности.

Кой има полза

В качеството си на европейски център на знания по въпросите на равенството между половете EIGE:

  • помага на европейските институции и държавите от ЕС да вземат информирани и основани на факти решения, съобразени с равенството между половете,
  • централизира информацията относно равенството между половете в служба на организации на гражданското общество, академичните среди, международни организации и социални партньори,
  • вдъхновява всеки, който се интересува от равенството между половете.
Координати за връзка

Европейски институт за равенство на половете(EIGE)

Координати за връзка

Адрес

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Тел
+370 5 215 7400
Back to top