Európska únia

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Prehľad

 • Úloha: Poskytovať odborné poradenstvo a informovať o existujúcich a vznikajúcich rizikách v súvislosti s potravinovým reťazcom
 • Riaditeľ: Bernhard Url
 • Rok zriadenia: 2002
 • Počet zamestnancov: 435
 • Sídlo: Parma, Taliansko
 • Webové sídlo: EFSA

Čo robí úrad EFSA?

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytuje nezávislé odborné poradenstvo o rizikách súvisiacich s potravinami.

EFSA informuje o existujúcich a vznikajúcich potravinových rizikách. Toto poradenstvo je podkladom pre právne predpisy, pravidlá a tvorbu politík v EÚ, čím pomáha chrániť spotrebiteľov pred rizikami v potravinovom reťazci. Do oblasti jeho právomocí patria:

 • bezpečnosť potravín a krmív,
 • výživa,
 • zdravie a dobré životné podmienky zvierat,
 • ochrana rastlín,
 • zdravie rastlín.

Činnosť úradu EFSA zahŕňa:

 • zhromažďovanie vedeckých údajov a poznatkov,
 • poskytovanie nezávislého aktuálneho odborného poradenstva v oblasti bezpečnosti potravín,
 • sprístupňovanie odbornej činnosti verejnosti,
 • spolupráca s krajinami EÚ, medzinárodnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami,
 • posilňovanie dôvery v systém bezpečnosti potravín v EÚ poskytovaním spoľahlivého poradenstva.

Štruktúra

Úrad EFSA riadi správna rada s 15 členmi. Jej členovia konajú vo verejnom záujme, t. j. nezastupujú záujmy vlád, organizácií či odvetvia.

Správna rada určuje rozpočet úradu EFSA a schvaľuje jeho ročný pracovný program.

Výkonný riaditeľ úradu EFSA je zodpovedný za prevádzkové a personálne záležitosti. V spolupráci s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ vypracúva návrh ročného pracovného programu.

Výkonnému riaditeľovi poskytuje poradenstvo poradné fórum, najmä pri vypracúvaní návrhu pracovného programu úradu EFSA.

Fórum tvoria zástupcovia národných orgánov zodpovední za hodnotenie rizík v krajinách EÚ a pozorovatelia z Nórska, Islandu, Švajčiarska a Európskej komisie.

Ako funguje úrad EFSA?

Odbornú činnosť úradu EFSA vedie vedecký výbor a jeho 10 panelov, ktoré sú zložené z popredných vedcov.

Ak sú potrebné osobitné znalosti, panel môže zriadiť pracovnú skupinu. Tieto skupiny tvoria vedci úradu EFSA a externí odborníci.

Úrad EFSA takisto úzko spolupracuje s inými agentúrami EÚ, ktoré sa venujú otázkam ochrany zdravia a bezpečnosti v súvislosti s ľuďmi, zvieratami a životným prostredím:

Kto má z činnosti úradu osoh?

 • Európski spotrebitelia – patria medzi najlepšie chránených a informovaných spotrebiteľov, pokiaľ ide o riziká v potravinovom reťazci.  
 • Inštitúcie EÚ a vlády členských štátov, ktoré sú zodpovedné za riadenie otázok verejného zdravia a schvaľovanie používania potravín a krmív.
Kontaktné údaje

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín(EFSA)

Kontaktné údaje

Adresa

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Back to top