Eiropas Savienība

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

Īss apraksts

 • Uzdevums: sniegt zinātniskas konsultācijas un ziņot par pašreizējiem un jaunatklātajiem riskiem pārtikas ķēdē.
 • Direktors: Bernhards Urls [ Bernhard Url ]
 • Dibināšanas gads: 2002
 • Darbinieku skaits: 435
 • Atrašanās vieta: Parma, Itālija
 • Tīmekļa vietne: EFSA

Kāds ir EFSA uzdevums?

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ( EFSA ) nodrošina neatkarīgas zinātniskās konsultācijas par riskiem, kas saistīti ar pārtiku.

Šī iestāde konsultē par pašreizējiem un par jaunatklātajiem riskiem, kas saistīti ar pārtiku. Konsultācijas izmanto Eiropas tiesību aktu, noteikumu un politikas izstrādātāji, tādējādi aizsargājot patērētājus pārtikas ķēdē. Iestādes kompetencē ir:

 • pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums,
 • uzturs,
 • dzīvnieku veselība un labturība,
 • augu aizsardzība,
 • augu veselība.

EFSA darbībā ietilpst:

 • zinātnisko datu un ekspertu zināšanu apkopošana,
 • neatkarīgu un aktuālu zinātnisko konsultāciju sniegšana par pārtikas nekaitīgumu,
 • sabiedrības iepazīstināšana ar zinātniskā darba rezultātiem,
 • sadarbība ar ES valstīm, starptautiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām personām,
 • uzticēšanās vairošana ES pārtikas nekaitīguma sistēmā, sniedzot kvalitatīvas konsultācijas.

Struktūra

EFSA darbu vada valde, kurā ir 15 locekļi. Valdes locekļi rīkojas visas sabiedrības interesēs. Tie nepārstāv valdības, organizācijas vai ražotājus.

Valde nosaka EFSA budžetu un pieņem gada darba programmu.

EFSA izpilddirektors atbild par operatīvajiem un personāla jautājumiem. Viņš kopā ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstīm izstrādā gada darba programmu.

Konsultatīvā padome konsultē izpilddirektoru. Piemēram, tā sniedz padomus par darba programmas plāna izstrādāšanu.

Konsultatīvo padomi veido pārstāvji no dalībvalstu kompetentajām struktūrām, kuru pārziņā ir riska novērtēšana ES valstīs. Tajā ir arī novērotāji no Norvēģijas, Islandes, Šveices un Eiropas Komisijas.

Kā strādā EFSA ?

EFSA zinātnisko darbu vada zinātniskā komiteja un 10 zinātnes ekspertu grupas, kurās darbojas attiecīgās jomas vadošie zinātnieki.

Ja vajadzīgas specializētas ievirzes konsultācijas, zinātniskā komiteja var izveidot darba grupu. Šajās grupās strādā gan EFSA zinātnieki, gan neatkarīgi eksperti.

EFSA cieši sadarbojas arī ar citām ES aģentūrām, kas aktīvi strādā ar cilvēku, dzīvnieku un vides veselības un drošuma jautājumiem. Tās ir:

Kas ir ieguvēji?

 • Eiropas patērētāji, kuriem tiek nodrošināta augsta aizsardzība pret apdraudējumu pārtikas ķēdē un plaša informācija par šiem jautājumiem.  
 • ES iestādes un dalībvalstu valdības, kas nodarbojas ar sabiedrības veselības jautājumu pārvaldību un piešķir atļaujas pārtikas produktu un dzīvnieku barības lietošanai.
Kontaktinformācija

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde(EFSA)

Kontaktinformācija

Adrese

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Ta-lr
+39 0521 036 111
Fakss
+39 0521 036 110
Back to top