an tAontas Eorpach

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA)

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA)

Forbhreathnú

 • Ról: Comhairle eolaíoch a chur ar fáil agus eolas a thabhairt faoi rioscaí atá ann agus atá ag teacht chun cinn ó thaobh an tslabhra bia de
 • Stiúrthóir: Bernhard Url
 • Bliain a bhunaithe: 2002
 • Líon ball foirne: 435
 • Suíomh: Parma na hIodáile
 • Suíomh gréasáin: EFSA

Cad é go díreach a dhéanann EFSA?

Cuireann an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) comhairle eolaíoch neamhspleách ar fáil faoi rioscaí a bhaineann le bia.

Tugann EFSA comhairle do na cinnteoirí i dtionscal an bhia faoi rioscaí bia atá ann agus atá ag teacht chun cinn. Úsáidtear an chomhairle sin nuair a cheapann an Eoraip dlíthe, rialacha agus beartais – rud a chuidíonn le tomhaltóirí a chosaint ó rioscaí sa slabhra bia. Cuimsíonn sainchúram an Údaráis:

 • sábháilteacht bia agus beatha;
 • cothú
 • sláinte agus leas ainmhithe
 • cosaint plandaí
 • sláinte plandaí.

Baineann obair EFSA leis an méid seo a leanas:

 • sonraí eolaíocha agus saineolas a bhailiú
 • comhairle eolaíoch neamhspleách, atá cothrom le dátaa chur ar fáil faoi cheisteanna sábháilteachta bia
 • eolas a thabhairt don phobal faoina obair eolaíoch
 • comhoibriú le Ballstáit, comhlachtaí idirnáisiúnta, agus páirtithe leasmhara eile
 • cur leis an muinín atá ag daoine i gcóras sábháilteachta bia an Aontais Eorpaigh trí chomhairle iontaofa a chur ar fáil.

Struchtúr

bord bainistíochta ar a bhfuil 15 chomhaltaí ag EFSA Is ar son leas an phobail a ghníomhaíonn comhaltaí an bhoird. Ní dhéanann siad ionadaíocht thar ceann rialtas, eagraíocht ná earnáil thionsclaíoch ar bith.

Socraíonn an bord buiséad EFSA agus formheasann sé a chlár oibre bliantúil.

stiúrthóir feidhmiúcháin EFSA freagrach as gnóthaí oibríochtúla agus earcaíochta. Is air atá an cúram freisin clár oibre bliantúil a cheapadh in éineacht leis an gCoimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus Ballstáit an Aontais Eorpaigh.

Tugann an fóram comhairleach comhairle don stiúrthóir feidhmiúcháin. Go háirithe, tugann sé comhairle dó faoi dhréachtú an togra don chlár oibre.

Tá an fóram comhdhéanta d'ionadaithe de chuid na gcomhlachtaí náisiúnta atá freagrach as measúnú riosca sna Ballstáit. Tá breathnóirí ón Iorua, ón Íoslainn, ón Eilvéis agus ón gCoimisiún ar an bhfóram freisin.

Cén chaoi a n-oibríonn EFSA?

Tá obair eolaíoch EFSA faoi stiúir a choiste eolaíoch mar aon lena 10 bpainéal, ar a bhfuil plúr na n-eolaithe is séaghainne.

Má tá níos mó saineolais de dhíth, féadfaidh painéal meitheal a chur ar bun. Ar na grúpaí sin bíonn idir eolaithe EFSA agus saineolaithe seachtracha.

Oibríonn EFSA i ndlúthchomhar le gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais Eorpaigh a bhíonn ag plé le ceisteanna sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le daoine, le hainmhithe agus leis an gcomhshaol:

Cé a bhaineann tairbhe as?

 • Tomhaltóirí na hEorpa atá ar na tomhaltóirí is mó cosaint agus eolas ar domhan ó thaobh rioscaí sa slabhra bia de  
 • Institiúidí an Aontais Eorpaigh agus rialtais na mBallstát ós iadsan a bhfuil an tsláinte phoiblí faoina gcúram agus a údaraíonn úsáid táirgí bia agus beatha.
Sonraí teagmhála

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia(EFSA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Teileafón
+39 0521 036 111
Facs
+39 0521 036 110
Back to top