Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και ενημερώνει σχετικά με τους υφιστάμενους και τους αναδυόμενους κινδύνους που σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα
 • Διευθυντής: Bernhard Url
 • Έτος ίδρυσης: 2002
 • Αριθμός υπαλλήλων: 435
 • Έδρα: Πάρμα, Ιταλία
 • Ιστότοπος: EFSA

Τι κάνει η EFSA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για κινδύνους που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Η EFSA εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με υπάρχοντες και αναδυόμενους κινδύνους στα τρόφιμα. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές αποτελούν τη βάση για τη θέσπιση νόμων και κανόνων καθώς και για τη χάραξη πολιτικών της ΕΕ, και με τον τρόπο αυτό προστατεύονται οι καταναλωτές από κινδύνους στην τροφική αλυσίδα. Το πεδίο της EFSA καλύπτει τους εξής τομείς:

 • ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών
 • διατροφή
 • υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων
 • φυτοπροστασία
 • υγεία των φυτών.

Το έργο της EFSA περιλαμβάνει:

 • συλλογή επιστημονικών δεδομένων και εμπειρογνωσίας
 • παροχή ανεξάρτητων, επικαιροποιημένων επιστημονικών συμβουλών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων
 • δημοσιοποίηση του επιστημονικού της έργου στο κοινό
 • συνεργασία με χώρες της ΕΕ, διεθνείς φορείς, και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 • τόνωση της εμπιστοσύνης στο σύστημα ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ, μέσω της παροχής αξιόπιστων συμβουλών.

Δομή

Η EFSA διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο με 15 μέλη. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον. Δεν εκπροσωπούν καμία κυβέρνηση, οργανισμό ή βιομηχανικό κλάδο.

Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον προϋπολογισμό της EFSA και εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της.

Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για θέματα λειτουργίας και στελέχωσης της EFSA. Επίσης, εκπονεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις χώρες της ΕΕ.

Το συμβουλευτικό φόρουμ συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή, ειδικότερα, κατά την κατάρτιση της πρότασης του προγράμματος εργασίας.

Το φόρουμ αποτελείται από εκπροσώπους εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας στις χώρες της ΕΕ. Υπάρχουν επίσης παρατηρητές από την Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και την Επιτροπή.

Πώς λειτουργεί η EFSA

Το επιστημονικό έργο της EFSA εκτελείται από την επιστημονική της επιτροπή και τις 10 μονάδες της, που απαρτίζονται από κορυφαίους επιστήμονες.

Στην περίπτωση που χρειάζονται πιο εξειδικευμένες γνώσεις, μια μονάδα μπορεί να συστήσει ομάδα εργασίας. Οι ομάδες αυτές απαρτίζονται από επιστημονικό προσωπικό της EFSA αλλά και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Η EFSA συνεργάζεται επίσης στενά με άλλους οργανισμούς της ΕΕ οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος:

Ποιοι ωφελούνται

 • Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές – που είναι από τους πλέον προστατευμένους και ενημερωμένους στον κόσμο σχετικά με τους κινδύνους στην τροφική αλυσίδα  
 • Τα όργανα της ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις που διαχειρίζονται θέματα δημόσιας υγείας και εγκρίνουν τη χρήση τροφίμων και ζωοτροφών.
Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων(EFSA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Τηλ
+39 0521 036 111
Φαξ
+39 0521 036 110
Back to top