Evropská unie

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Přehled

 • Úloha: Úřad EFSA poskytuje vědecké poradenství o již existujících i nových rizicích v potravinovém řetězci.
 • Ředitel: Bernhard Url
 • Rok zřízení: 2002
 • Počet zaměstnanců: 435
 • Sídlo: Parma (Itálie)
 • Internetové stránky: EFSA

Úkoly úřadu EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytuje nezávislé vědecké poradenství ohledně rizik souvisejících s potravinami.

Úřad EFSA vydává upozornění o již existujících i nových rizicích u potravin. Tato upozornění jsou zdrojem informací pro tvůrce evropských předpisů, pravidel a strategií, a tak pomáhají chránit spotřebitele před riziky v potravinovém řetězci. Činnost úřadu zahrnuje tyto oblasti:

 • bezpečnost potravin a krmiv
 • výživa
 • zdraví a dobré životní podmínky zvířat
 • ochrana rostlin
 • zdraví rostlin

Úkolem úřadu EFSA je mimo jiné:

 • shromažďovat vědecké údaje a poznatky
 • poskytovat nezávislé a aktuální vědecké informace k otázkám bezpečnosti potravin
 • informovat o svých poznatcích veřejnost
 • spolupracovat s jednotlivými zeměmi EU, mezinárodními organizacemi a jinými zainteresovanými stranami
 • zajišťováním spolehlivých informací posilovat důvěryhodnost systému EU monitorujícíhobezpečnost potravin

Struktura

V čele úřadu EFSA stojí správní rada s 15 členy. Členové rady jednají ve veřejném zájmu. Nezastupují žádnou vládu, organizaci ani průmyslové odvětví.

Rada rozhoduje o rozpočtu úřadu EFSA a schvaluje jeho roční pracovní program.

Výkonný ředitel úřadu je zodpovědný za provozní a personální záležitosti. Spolu s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a jednotlivými zeměmi EU se také podílí na přípravě ročního pracovního programu.

Výkonnému řediteli je k dispozici poradní sbor. Konkrétně mu pomáhá s přípravou návrhu pracovního programu.

Členy tohoto sboru jsou zástupci orgánů evropských států, v jejichž kompetenci je posuzování rizik v jednotlivých zemích EU. Zastoupeni jsou rovněž pozorovatelé z Norska, Islandu, Švýcarska a Komise.

Činnost úřadu EFSA

Vědeckou práci úřadu EFSA řídí vědecký výbor složený z 10 vědeckých panelů, jehož členy jsou významní specialisté z oboru.

Pokud je zapotřebí získat detailnější poznatky, může panel sestavit pracovní skupinu. V takové pracovní skupině jsou pak zastoupeni vědečtí pracovníci úřadu EFSA a také externí odborníci.

Úřad EFSA rovněž intenzivně spolupracuje s jinými agenturami EU, které se zabývají otázkami zdraví a bezpečnosti u lidí, zvířat a životního prostředí. Jedná se o tyto agentury:

Kdo má z činnosti úřadu prospěch?

 • Evropští spotřebitelé, kteří tak patří mezi nejlépe chráněné a informované spotřebitele na světě, pokud jde o rizika v potravinovém řetězci.  
 • Instituce EU a vlády zemí EU, které mají na starost veřejné zdraví a vydávají povolení k používání jednotlivých potravinářských výrobků a krmiv.
Kontaktní údaje

Evropský úřad pro bezpečnost potravin(EFSA)

Kontaktní údaje

Adresa

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Back to top