Европейски съюз

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

Преглед

 • Роля: Предоставя научни консултации и съобщава за съществуващи и зараждащи се рискове, свързани с хранителната верига
 • Директор: Bernhard Url
 • Създаване: 2002 г.
 • Брой на служителите: 435
 • Местоположение: Парма (Италия)
 • Уебсайт: ЕОБХ

Какво прави ЕОБХ?

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя независими научни консултации относно рисковете, свързани с храните.

ЕОБХ изготвя становища относно съществуващи и зараждащи се хранителни рискове. Тези становища служат за основа на европейските закони, правила и политики и така помагат да се предпазят потребителите от рискове по хранителната верига. Областите на компетентност на ЕОБХ включват:

 • безопасност на храните и фуражите
 • хранене
 • здраве и хуманно отношение към животните
 • защита на растенията
 • здраве на растенията.

Работата на ЕОБХ се състои в:

 • събиране на научни данни и експертни знания
 • предоставяне на независими, актуални научни консултации по въпроси на безопасността на храните
 • представяне на неговата научна дейност пред обществото
 • сътрудничество със страните от ЕС, международни органи и други заинтересовани лица
 • повишаване на доверието в европейската система за безопасност на храните чрез предоставяне на обосновани становища.

Структура

ЕОБХ се управлява от управителен съвет от 15 членове. Членовете на управителния съвет работят в интерес на обществото. Те не представляват никое правителство, организация или промишлен сектор.

Съветът определя бюджета на ЕОБХ и одобрява неговата годишна работна програма.

Изпълнителният директор на ЕОБХ отговаря за оперативните и свързаните с персонала въпроси. Той също така изготвя годишната работна програма заедно с Европейската комисия, Европейския парламент и страните от ЕС.

Съвещателното тяло съветва изпълнителния директор. Конкретно то дава съвети относно изготвянето на предложение за работна програма.

Съвещателното тяло се състои от представители на национални органи, отговорни за оценката на рисковете в страните от ЕС. В него участват и наблюдатели от Норвегия, Исландия, Швейцария и Европейската комисия.

Как функционира ЕОБХ?

Научната работа на ЕОБХ се ръководи от научен комитет и 10 експертни групи, съставени от водещи учени.

Ако са необходими по-специализирани научни познания, експертните групи могат да образуват работна група. В тези групи се включват както учени от ЕОБХ, така и външни експерти.

ЕОБХ работи в тясно сътрудничество и с други агенции на ЕС в областта на здравето и безопасността на хората, животните и околната среда:

Кой има полза от работата на ЕОБХ?

 • Европейските потребители – те са сред най-защитаваните и информираните в света за рисковете по хранителната верига  
 • Институциите на ЕС и националните правителства, които отговарят за управлението на общественото здраве и разрешават употребата на хранителни продукти и фуражи.
Координати за връзка

Европейски орган за безопасност на храните(EОБХ)

Координати за връзка

Адрес

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Тел
+39 0521 036 111
Факс
+39 0521 036 110
Back to top