Europeiska Unionen

Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

Översikt

  • Uppgift: Se till att EU:s gemensamma fiskeripolitik tillämpas korrekt
  • Direktör: Pascal Savouret
  • Inrättad: 2005
  • Antal anställda: 63
  • Plats: Vigo (Spanien)
  • Webbplats: Europeiska fiskerikontrollbyrån

Verksamhet

Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) samordnar nationella kontroller och inspektioner för att garantera bästa möjliga övervakning enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Man utbildar också nationella inspektörer och utbildare för att se till att reglerna tillämpas korrekt.

Organisation

EFCA är ett oberoende organ som inrättats genom EU-lagstiftning. Styrelsen består av sex företrädare för kommissionen och en för varje medlemsland.

Den verkställande direktören utses av styrelsen för en femårsperiod som kan förlängas. Den rådgivande nämnden ger råd till den verkställande direktören och sköter samarbetet med berörda parter. Nämnden består av företrädare för de regionala rådgivande nämnderna.

Arbetssätt

I planerna för gemensamt utnyttjande fastställs hur personal och andra resurser ska användas för att utföra kontroller och inspektioner i medlemsländerna i enlighet med det särskilda programmet för kontroll och inspektion och det internationella kontrollprogrammet.

De fleråriga planerna för gemensamt utnyttjande omfattar ett stort antal olika arter. Kontrollerna planeras utifrån riskbedömningar och man utbyter också upplysningar. EU-länderna bedömer riskerna för olika bestånd och områden i enlighet med den metod som utarbetats i samarbete med EFCA.

Tillsammans med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån ska EFCA också stödja nationella myndigheter som utför kustbevakningsuppgifter.

Målgrupper

Fiskerikontrollbyrån bidrar till lika konkurrensvillkor inom fiskerinäringen i EU genom att se till att alla följer reglerna och behandlas lika, oavsett var de är verksamma.

EFCA bidrar också till ett hållbart fiske genom att se till att bestämmelserna för bevarande och förvaltning verkligen följs, så att fiskeresurserna kan utnyttjas både av nuvarande och framtida generationer.

 

Kontaktuppgifter till: 
Back to top