Európska únia

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

Prehľad

  • Úloha: Agentúra EFCA zabezpečuje správne dodržiavanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky EÚ.
  • Riaditeľ: Pascal Savouret
  • Rok zriadenia: 2005
  • Personál: 63
  • Sídlo: Vigo (Španielsko)
  • Webová stránka: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Náplň činnosti

Úlohou agentúry EFCA je podporovať najvyššie spoločné štandardy kontroly, inšpekcie a dohľadu v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP). Toto poslanie plní koordináciou spolupráce medzi vnútroštátnymi činnosťami kontroly a inšpekcie.

Agentúra EFCA taktiež pomáha Komisii a členským krajinám EÚ tým, že inšpektorom a školiteľom z krajín EÚ poskytuje odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel SRP.

Štruktúra

Agentúra EFCA je nezávislý orgán založený právnymi predpismi EÚ. Riadi ju správna rada pozostávajúca zo šiestich zástupcov Komisie a jedného zástupcu z každej krajiny EÚ.

Na jej čele stojí výkonný riaditeľ, ktorý je menovaný správnou radou na obdobie päť rokov s možnosťou predĺženia. Správna rada zložená zo zástupcov poradných rád poskytuje poradenstvo výkonnému riaditeľovi a zabezpečuje úzku spoluprácu so zainteresovanými stranami.

Ako funguje?

Agentúra EFCA používa plány spoločného nasadenia s cieľom organizovať nasadenie ľudských a materiálnych prostriedkov, aby členské štáty mohli vykonávať kontroly a inšpekcie. Vzťahujú sa na rybolov podľa špecifického kontrolného a inšpekčného programu alebo systému medzinárodnej kontroly.

Plány spoločného nasadenia sú celoročnou aktivitou, ktorá sa vzťahuje na širokú škálu druhov. V ich rámci prebieha neustála výmena informácií a spravodajských informácií. Všetky plány sú viacročné a vzťahujú sa na viacero druhov, kontrolné činnosti sú plánované na základe posúdenia rizika. Členské krajiny EÚ posudzujú riziko pre populácie a oblasti pomocou metodológie stanovenej v spolupráci s agentúrou EFCA.

EFCA spolu s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou podporuje vnútroštátne orgány vykonávajúce úlohy pobrežnej stáže.

Pre koho je činnosť agentúry prínosná?

Pridaná hodnota agentúry EFCA spočíva v jej prínose k vytváraniu rovnakých podmienok pre odvetvie rybolovu v celej Európe, vďaka ktorým sa so všetkými aktérmi zapojenými v sektore rybolovu zaobchádza rovnako bez ohľadu na miesto ich pôsobenia.

Spoločná rybárska politika sa takisto podieľa na zlepšovaní plnenia platných opatrení v oblasti zachovania a riadenia rybolovných zdrojov, čím prispieva k dosiahnutiu cieľa udržateľného rybolovu, ktorý je v záujme súčasných aj budúcich generácií.

 

Kontaktné údaje

Európska rybárska agentúra(EFCA)

Kontaktné údaje

Adresa

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Back to top