Európska únia

Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva (EFCA)

Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva (EFCA)

Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva so sídlom v španielskom meste Vigo bola vytvorená s cieľom podporovať najvyššie spoločné štandardy kontroly, inšpekcií a dohľadu v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP).

Agentúra EFCA sprostredkúva operačnú spoluprácu medzi krajinami EÚ, poskytuje im podporu a poradenstvo a pomáha Komisii. Agentúra zabezpečuje a koordinuje súlad medzi vnútroštátnymi činnosťami kontroly a inšpekcie a usporadúva školenia pre národných inšpektorov a školiteľov, aby sa zabezpečilo jednotné dodržiavanie noriem SRP a ich účinné a súrodé uplatňovanie.

Okrem toho pomáha zabezpečovať rovnaké východiskové podmienky pre spoločnosti podnikajúce v odvetví rybárstva a zaistiť, aby si všetky subjekty plnili svoje povinnosti a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie pre všetkých aktérov bez ohľadu na to, kde vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť. Agentúra EFCA sa takisto podieľa na zlepšovaní plnenia platných opatrení v oblasti zachovania a riadenia rybolovných zdrojov, čím prispieva k dosiahnutiu cieľa udržateľného rybolovu, ktorý je v záujme súčasných aj budúcich generácií Európanov.

Kontaktné údaje: 

Európska rybárska agentúra(EFCA)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel: 
+34 986 12 06 10
Fax: 
+34 986 12 52 34