Unia Europejska

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

Informacje ogólne

  • Rola: EFCA nadzoruje właściwe stosowanie wspólnej unijnej polityki rybołówstwa.
  • Dyrektor: Pascal Savouret
  • Rok założenia: 2005
  • Liczba pracowników: 63
  • Siedziba: Vigo (Hiszpania)
  • Strona internetowa: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Zadania

Celem agencji jest promowanie stosowania najwyższych wspólnych norm w zakresie kontroli, inspekcji i nadzoru w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). EFCA realizuje ten cel poprzez koordynowanie współpracy między krajowymi organami inspekcji i kontroli.

EFCA wspiera również Komisję i państwa członkowskie poprzez szkolenie inspektorów i osób prowadzących szkolenia z krajów UE, aby zagwarantować właściwe stosowanie przepisów dotyczących WPRyb.

Struktura

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa jest niezależnym organem ustanowionym na mocy prawa UE. Jej pracami kieruje zarząd, w którego skład wchodzi sześciu przedstawicieli Komisji oraz po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego UE.

Na czele agencji stoi dyrektor wykonawczy mianowany przez zarząd na okres pięciu lat (okres ten może zostać przedłużony). Dyrektora wykonawczego wspiera komitet doradczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele komitetów doradczych. Komitet ten dba również o bliską współpracę z zainteresowanymi stronami.

Sposób funkcjonowania

Przy pomocy wspólnych planów rozmieszczenia EFCA organizuje rozmieszczenie krajowych zasobów ludzkich i środków materialnych, tak aby umożliwić państwom członkowskim przeprowadzanie kontroli i inspekcji. Kontrole i inspekcje dotyczą działalności połowowej i opierają się na indywidualnym programie kontroli i inspekcji lub na międzynarodowym programie kontroli.

W ramach wspólnych planów rozmieszczenia prowadzona jest działalność całoroczna obejmująca różnorodne gatunki. Zgodnie z tymi planami stale odbywa się wymiana informacji i danych. Wszystkie plany realizowane są przez wiele lat i obejmują wiele różnych gatunków, a kontrole są planowane na podstawie wyników oceny ryzyka. Państwa członkowskie UE oceniają ryzyko w odniesieniu do poszczególnych stad i obszarów zgodnie z metodą określoną we współpracy z EFCA.

EFCA, wraz z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, wspiera krajowe organy pełniące funkcję straży przybrzeżnej.

Jakie są korzyści z działalności agencji?

Wartość dodana, jaką wnosi działalność agencji, polega na zapewnianiu równych szans w całym sektorze rybołówstwa w skali europejskiej, tak aby wszystkie podmioty prowadzące działalność w tym sektorze przestrzegały unijnych przepisów i były traktowane jednakowo, niezależnie od miejsca ich działalności.

WPRyb służy również promowaniu zrównoważonego rybołówstwa i nadzorowaniu właściwego przestrzegania obowiązujących środków ochrony zasobów rybnych i zarządzania nimi, w trosce o dobro obecnych i przyszłych pokoleń.

 

Dane kontaktowe

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa(EFCA)

Dane kontaktowe

Adres

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel
+34 986 12 06 10
Faks
+34 986 12 52 34
Back to top