Europese Unie

Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

In het kort

  • Rol: Het EFCA zorgt voor een correcte uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU.
  • Directeur: Pascal Savouret
  • Opgericht: 2005
  • Medewerkers: 63
  • Locatie: Vigo (Spanje)
  • Website: Europees Bureau voor visserijcontrole

Taken

Het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) moet zorgen voor een hoog niveau van controle, inspectie en toezicht in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) in alle EU-landen. Daartoe coördineert het de nationale controle- en inspectieactiviteiten.

Bovendien helpt het EFCA de Commissie en EU-landen met de opleiding van nationale inspecteurs en instructeurs om te zorgen dat de regels van het GVB juist worden toegepast.

Structuur

Het EFCA is een onafhankelijk orgaan onder EU-recht. Het wordt aangestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit zes vertegenwoordigers van de Commissie en een vertegenwoordiger van elk EU-land.

Het EFCA wordt geleid door een directeur, die door de raad van bestuur wordt benoemd voor een verlengbare termijn van vijf jaar. De directeur krijgt advies van een adviesraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de regionale adviesraden. Dit zorgt voor een goede samenwerking met de belanghebbenden.

Werkwijze

De inzet van personele en materiële middelen voor controles en inspecties gebeurt op basis van gezamenlijke inzetplannen. Zij zijn gerelateerd aan de visserijtakken door een specifiek controle- en inspectieprogramma of een internationaal controleschema.

De gezamenlijke inzetplannen gaan het hele jaar door en hebben betrekking op allerlei soorten. De teams wisselen hierbij voortdurend informatie uit. De plannen hebben alle betrekking op meerdere soorten en lopen meerdere jaren. De controles vinden plaats op basis van risicoanalyses. De EU-landen maken een inschatting van de risico's voor de populaties en gebieden aan de hand van een methode die samen met het EFCA is ontwikkeld.

Samen met het Europees Grens- en kustwachtagentschap en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid helpt het EFCA de nationale overheden bij kustwachtoperaties.

Wie is erbij gebaat?

Het EFCA ziet erop toe dat alle betrokkenen in de visserijsector zich aan de Europese regels houden en dezelfde behandeling krijgen, ongeacht waar zij actief zijn. Daarmee levert het een bijdrage aan de eerlijke concurrentie in deze tak van de economie.

Het promoot ook duurzame visserij door ervoor te zorgen dat de maatregelen voor de instandhouding en het beheer van visbestanden beter worden nageleefd in het belang van de huidige en de toekomstige generaties.

 

Contact

Europees Bureau voor visserijcontrole(EFCA)

Contact

Adres

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Back to top