Eiropas Savienība

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

Īss apraksts

  • Uzdevums: nodrošināt ES kopējās zivsaimniecības politikas pareizu piemērošanu.
  • Direktors: Paskāls Savurē [Pascal Savouret]
  • Dibināšanas gads: 2005
  • Personāls: 63
  • Atrašanās vieta: Vigo (Spānija)
  • Tīmekļa vietne: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Ar ko tā nodarbojas

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) uzdevums ir veicināt visaugstākos vienotos kontroles, pārbaužu un uzraudzības standartus kopējā zivsaimniecības politikā (KZP). Aģentūra to dara, koordinējot valstu kontroles un pārbaudes darbības.

EFCA arī palīdz Komisijai un ES dalībvalstīm, nodrošinot apmācību dalībvalstu inspektoriem un instruktoriem, kuri savukārt nodrošina KZP noteikumu pienācīgu piemērošanu.

Struktūra

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ir neatkarīga struktūra, kas izveidota ar ES tiesību aktu. To pārvalda valde, kurā ir seši Komisijas pārstāvji un pa vienam pārstāvim no katras ES dalībvalsts.

EFCA vada izpilddirektors, kuru ieceļ valde uz piecu gadu termiņu ar iespēju tikt atjaunotam amatā. Konsultatīvā padome, kurā darbojas reģionālo konsultatīvo padomju pārstāvji, konsultē izpilddirektoru un nodrošina ciešu sadarbību ar ieinteresētajām personām.

Kā tā strādā

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra kopējos izvietošanas plānos nosaka valstu cilvēkresursu un materiālo līdzekļu izvietošanu, lai dalībvalstis varētu veikt kontroles un inspekcijas zivsaimniecības jomā saskaņā ar īpašo kontroles un pārbaudes programmu vai starptautisko kontroles sistēmu.

Kopējie izvietošanas plāni tiek īstenoti visa gada garumā un attiecas uz visdažādākajām sugām. Saskaņā ar plāniem notiek pastāvīga informācijas un izlūkdatu apmaiņa. Visi plāni attiecas uz vairākām sugām un vairāku gadu periodu, un kontroles pasākumi tajos tiek plānoti, balstoties uz riska novērtēšanas rezultātiem. ES dalībvalstis novērtē krājumus un zvejas apgabalus apdraudošo risku saskaņā ar metodiku, kas izstrādāta sadarbībā ar EFCA.

EFCA sadarbojas ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Jūras drošības aģentūru, atbalstot dalībvalstu iestādes, kuras veic krasta apsardzes funkcijas.

Kas ir ieguvēji

EFCA pievienotā vērtība ir tās ieguldījums Eiropas mēroga zivsaimniecības nozares veidošanā, rūpējoties par to, lai Eiropas noteikumus ievērotu pilnīgi visi nozares dalībnieki, pret kuriem neatkarīgi no darbības vietas jābūt vienlīdzīgai attieksmei.

Kopējā zivsaimniecības politika sekmē arī ilgtspēju zivsaimniecībā, veicinot pašreizējo saglabāšanas un pārvaldības noteikumu precīzāku izpildi mūsu visu un arī turpmāko paaudžu interesēs.

 

Kontaktinformācija

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra(EFCA)

Kontaktinformācija

Adrese

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Ta-lr
+34 986 12 06 10
Fakss
+34 986 12 52 34
Back to top