Europos Sąjunga

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

Apžvalga

  • Vaidmuo: EŽKA prižiūri, kad būtų tinkamai taikoma ES bendra žuvininkystės politika.
  • Direktorius: Pascal Savouret
  • Steigimo metai: 2005 m.
  • Darbuotojų skaičius: 63
  • Vieta: Vigas (Ispanija)
  • Interneto svetainė: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

Veikla

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) užduotis – propaguoti aukščiausius bendrus kontrolės, tikrinimo ir priežiūros standartus pagal bendrą žuvininkystės politiką (BŽP). EŽKA ją vykdo koordinuodama nacionalinių kontrolės ir tikrinimo institucijų bendradarbiavimą.

EŽKA taip pat padeda Komisijai ir ES valstybėms narėms rengdama mokymus ES valstybių inspektoriams ir mokymus rengiantiems asmenims siekdama užtikrinti, kad BŽP taisyklės būtų tinkamai taikomos.

Struktūra

EŽKA yra nepriklausoma institucija, įsteigta pagal ES teisę. Ją valdo administracinė valdyba, kurią sudaro šeši Komisijos atstovai ir po vieną atstovą iš kiekvienos ES valstybės narės.

EŽKA vadovauja vykdomasis direktorius, kurį penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta, skiria administracinė valdyba. Patariamoji valdyba, kurią sudaro patariamųjų tarybų atstovai, konsultuoja vykdomąjį direktorių ir užtikrina glaudų bendradarbiavimą su suinteresuotaisiais subjektais.

Kaip ji veikia?

Remdamasi jungtinės veiklos planais, EŽKA organizuoja nacionalinių žmogiškųjų išteklių ir materialinių priemonių sutelkimą, kad valstybės narės galėtų vykdyti kontrolę ir patikras. Jos susijusios su žuvininkyste pagal specialiąją kontrolės ir tikrinimo programą arba tarptautinę kontrolės programą.

Jungtinės veiklos planai apima ištisus metus vykdomą veiklą ir skirti įvairių rūšių žuvims. Pagal tuos planus nuolat keičiamasi informacija ir duomenimis. Visi planai skirti įvairių rūšių žuvims ir taikomi kelerius metus, o kontrolės veikla planuojama remiantis rizikos vertinimo rezultatais. ES valstybės narės vertina žuvų ištekliams ir žvejybos rajonams kylančią riziką remdamosi metodika, nustatyta bendradarbiaujant su EŽKA.

Bendradarbiaudama su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos jūrų saugumo agentūra, EŽKA remia nacionalines valdžios institucijas, vykdančias pakrančių apsaugos funkcijas.

Kam tai naudinga?

EŽKA naudinga tuo, kad padeda visoje Europoje sudaryti vienodas veiklos sąlygas žvejybos įmonėms: siekiama, kad visi laikytųsi Europos taisyklių ir kad visi susiję žvejybos sektoriaus subjektai būtų traktuojami vienodai, nesvarbu, kur jie veikia.

Dabartinės ir ateities kartų labui EŽKA prisideda ir prie tausios žvejybos užtikrindama, kad būtų griežčiau laikomasi galiojančių išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių.

Kontaktiniai duomenys

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra(EFCA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Back to top