an tAontas Eorpach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA)

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA)

Forbhreathnú

  • Ról: Cinntíonn EFCA go gcuirtear comhbheartas iascaigh an Aontais i bhfeidhm i gceart
  • Stiúrthóir: Pascal Savouret
  • Bliain a bhunaithe: 2005
  • Líon na mball foirne: 63
  • Suíomh: Vigo na Spáinne
  • Suíomh gréasáin: An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

Gníomhaíochtaí

Is é is cúram do EFCA na caighdeáin choitinne is airde is féidir a bhaint amach sa rialú, sa chigireacht agus san fhaireachas a dhéantar faoin gComhbheartas Iascaigh (CBI). Déanann EFCA sin tríd an gcomhar idir na seirbhísí náisiúnta rialaithe agus cigireachta a chomhordú.

Tugann EFCA cúnamh don Choimisiún agus do na Ballstáit freisin trí oiliúint a chur ar fáil do chigirí agus oiliúnóirí na mBallstát le deimhin a dhéanamh de go gcuirtear rialacha an Chomhbheartais Iascaigh i bhfeidhm i gceart.

Struchtúr

Is comhlacht neamhspleách é EFCA a bunaíodh faoi dhlí an Aontais Eorpaigh. Is é Bord Riaracháin na heagraíochta a rialaíonn a cuid oibre. Tá seisear ionadaithe ar an mbord ag an gCoimisiún agus ionadaí amháin ag gach Ballstát.

Is an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, a cheapann an Bord Riaracháin, a dhéanann EFCA a bhainistiú ar feadh tréimhse in-athnuaite cúig bliana. Déanann an Bord Comhairleach, ar a bhfuil ionadaithe na gComhairlí Comhairleacha, comhairle a thabhairt don Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus cinntíonn an bord sin go mbíonn dlúthchomhar ann leis na páirtithe leasmhara.

An obair a dhéantar

Baineann EFCA úsáid as comhphleananna imlonnaithe chun imlonnú na n-acmhainní daonna náisiúnta agus an trealaimh náisiúnta a eagrú, le gur féidir leis na Ballstáit na rialuithe agus cigireachtaí is gá a dhéanamh. Baineann siad sin le hiascaigh i gcomhréir le Clár Sonrach Rialaithe agus Cigireachta nó le scéim idirnáisiúnta um rialú.

Bíonn na comhphleananna imlonnaithe i bhfeidhm ó thús deireadh na bliana agus clúdaíonn siad raon leathan speiceas. Déantar eolas agus faisnéis a mhalartú go leanúnach agus na pleananna á chur i bhfeidhm. Baineann gach plean le níos mó ná speiceas amháin, agus is pleananna ilbhliantúla iad go léir freisin. Déantar na gníomhaíochtaí um rialú a phleanáil bunaithe ar na torthaí a bhíonn ar mheasúnuithe riosca. Déanann na Ballstáit measúnú ar na rioscaí atá ag bagairt ar stoic agus ar limistéir mhara i gcomhréir leis an modheolaíocht atá bunaithe acu i gcomhar le EFCA.

Tugann EFCA tacaíocht do na húdaráis náisiúnta a bhfuil cúraimí garda cósta orthu, i gcomhar leis an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Tagann breisluach EFCA ón gcaoi a gcabhraíonn sé chun an cothrom iomaíochta a chaomhnú ar fud na hEorpa in earnáil na hiascaireachta sa gcaoi go gcloíonn cách leis na rialacha Eorpacha agus go gcaitear go cothrom le gach gníomhaí san earnáil sin, is cuma cá háit ina bhfuil siad ag feidhmiú.

Tacaíonn an Comhbheartas Iascaigh freisin leis an iascach inbhuanaithe trí fheabhas a chur ar chomhlíonadh na mbeart caomhnúcháin agus bainistíochta atá ann faoi láthair, ar mhaithe leis an nglúin seo agus na glúine atá le teacht.

 

Sonraí teagmhála

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach(EFCA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Teileafón
+34 986 12 06 10
Facs
+34 986 12 52 34
Back to top