Euroopa Liit

Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

Ülevaade

  • Ülesanne: EFCA tagab ELi ühise kalanduspoliitika nõuetekohase kohaldamise
  • Direktor: Pascal Savouret
  • Asutatud: 2005
  • Töötajate arv: 63
  • Asukoht: Vigo (Hispaania)
  • Veebisait: Euroopa Kalanduskontrolli Amet

Tegevus

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) ülesanne on edendada ühise kalanduspoliitika (ÜKP) raames kõrgeimaid ühiseid kontrolli-, inspekteerimis- ja järelevalvestandardeid. Selleks koordineerib EFCA riiklikku kontrolli- ja inspekteerimistegevust.

Samuti abistab amet komisjoni ja ELi liikmesriike, koolitades liikmesriikide inspektoreid ja koolitajaid, et tagada ÜKP eeskirjade nõuetekohane kohaldamine.

Struktuur

EFCA on ELi õiguse alusel loodud sõltumatu asutus. Selle tegevust juhib haldusnõukogu, kuhu kuuluvad kuus komisjoni esindajat ning üks esindaja igast Euroopa Liidu liikmesriigist.

Ametit juhib tegevdirektor, kelle haldusnõukogu nimetab ametisse viieaastaseks pikendatavaks perioodiks. Nõuandekomisjonide esindajatest koosnev nõuandekogu nõustab tegevdirektorit ja tagab tiheda koostöö huvitatud osapooltega.

Kuidas see toimib?

EFCA rakendab ühiskasutuskavasid, et korraldada riiklikke inimressursse ja materiaalseid vahendeid nii, et liikmesriigid saaksid teostada kontrolle ja inspekteerimisi. Need on seotud kalapüügiga vastavalt kontrolli ja inspekteerimise eriprogrammile või rahvusvahelisele kontrollikavale.

Ühiskasutuskavasid rakendatakse aastaringselt ning need hõlmavad paljusid liike. Kavade raames vahetatakse pidevalt teavet ja luureandmeid. Kõik kavad hõlmavad mitut liiki ja on mitmeaastased. Nendega seotud kontrollitegevuse kavandamisel lähtutakse riskihindamise tulemustest. ELi liikmesriigid hindavad kalavarude ja püügipiirkondadega seotud riske, võttes aluseks koostöös Euroopa Kalanduskontrolli Ametiga väljatöötatud metoodika.

Koos Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ning Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga toetab EFCA rannikuvalveülesandeid täitvaid riiklikke ametiasutusi.

Kes saab kasu?

EFCA lisaväärtus seisneb tema panuses Euroopa-ülestesse võrdsetesse tingimustesse kalandussektoris. Ameti eesmärk on tagada, et kõik järgiksid Euroopas kehtestatud eeskirju ja kõiki kalandussektoris osalejaid koheldaks võrdselt, olenemata sellest, kus nad tegutsevad.

Samuti aitab ühine kalanduspoliitika kaasa jätkusuutlikule kalandusele, täiustades kehtivaid kaitse- ja haldusmeetmeid praeguste ning tulevaste põlvkondade hüvanguks.

 

Kontaktandmed

Euroopa Kalanduskontrolli Amet(EFCA)

Kontaktandmed

Aadress

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel
+34 986 12 06 10
Faks
+34 986 12 52 34
Back to top