Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

Σύντομη παρουσίαση

  • Ρόλος: Η EFCA διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ
  • Διευθυντής: Pascal Savouret
  • Έτος ίδρυσης: 2005
  • Αριθμός προσωπικού: 63
  • Έδρα: Βίγκο (Ισπανία)
  • Ιστότοπος: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Τι ακριβώς κάνει

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) έχει ως αποστολή να προωθεί τα υψηλότερα κοινά πρότυπα ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Για τον σκοπό αυτό, συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων ελέγχου και επιθεώρησης σε εθνικό επίπεδο.

Η EFCA βοηθά επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ, παρέχοντας κατάρτιση σε επιθεωρητές και εκπαιδευτές των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΚΑΠ.

Δομή

Η EFCA είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία που έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από έξι εκπροσώπους της Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.

Την EFCA διευθύνει ένας εκτελεστικός διευθυντής, ο οποίος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για πέντε έτη με δυνατότητα ανανέωσης. Η συμβουλευτική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των γνωμοδοτικών συμβουλίων, συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή και διασφαλίζει τη στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πώς λειτουργεί

Η EFCA χρησιμοποιεί τα κοινά σχέδια ανάπτυξης για να οργανώνει τη διάθεση των εθνικών ανθρώπινων και υλικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων από τα κράτη μέλη. Τα σχέδια αυτά αφορούν την αλιεία σύμφωνα με ένα ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης ή ένα σύστημα διεθνούς ελέγχου.

Τα κοινά σχέδια ανάπτυξης υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία ειδών. Στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων γίνεται συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων. Όλα τα σχέδια είναι πολυετή και αφορούν πολλά είδη, οι δε δραστηριότητες ελέγχου προγραμματίζονται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων. Τα κράτη μέλη αξιολογούν τους κινδύνους που απειλούν τα αποθέματα και τις περιοχές, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει καθοριστεί σε συνεργασία με την EFCA.

Η EFCA, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στηρίζει τις εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής.

Ποιοι ωφελούνται

Η προστιθέμενη αξία της EFCA έγκειται στη συμβολή της στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τον αλιευτικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκοί κανόνες να τηρούνται από όλους και όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτόν τον τομέα να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται.

Η ΚΓΠ συμβάλλει επίσης στη βιώσιμη αλιεία, βελτιώνοντας τη συμμόρφωση με ισχύοντα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας(EFCA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Τηλ
+34 986 12 06 10
Φαξ
+34 986 12 52 34
Back to top