Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ)

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ)

H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, με έδρα το Βίγκο της Ισπανίας, έχει ως έργο να προωθεί τις υψηλότερες κοινές προδιαγραφές ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Η ΕΥΕΑ προωθεί την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ, και συνδράμει τις χώρες αυτές αλλά και την Επιτροπή. Οργανώνει και συντονίζει τη συνεργασία που απαιτείται κατά τη διενέργεια εθνικών επιχειρήσεων ελέγχου και επιθεώρησης και εκπαιδεύει εθνικούς ελεγκτές και ασκουμένους, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση και η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΚΑΠ.

Η υπηρεσία αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον κλάδο της αλιείας, ώστε να τηρούνται όλες οι ισχύουσες υποχρεώσεις και να απολαύουν ισότιμης μεταχείρισης όσοι ανήκουν στον κλάδο αυτό, οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται. Επίσης, προωθεί τη βιώσιμη αλιεία βελτιώνοντας τη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, προς όφελος των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας(EFCA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Τηλ: 
+34 986 12 06 10
Φαξ: 
+34 986 12 52 34