Den Europæiske Union

EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

Oversigt

  • Rolle: EFCA sikrer, at EU's fælles fiskeripolitik anvendes korrekt
  • Direktør: Pascal Savouret
  • Oprettet: 2005
  • Ansatte: 63
  • Sted: Vigo (Spanien)
  • Website: EU-Fiskerikontrolagenturet

Det laver EFCA

Formålet med EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) er at fremme de højest mulige fælles standarder for kontrol, inspektion og overvågning som led i den fælles fiskeripolitik. Det gør EFCA ved at koordinere samarbejdet mellem de nationale kontrol- og inspektionsaktører.

EFCA bistår desuden Kommissionen og medlemslandene med uddannelse af nationale inspektører og instruktører, der skal sikre, at den fælles fiskeripolitiks regler overholdes.

Opbygning

EFCA er et uafhængigt organ, som er nedsat i henhold til EU-lovgivningen. Det er reguleret af en bestyrelse bestående af seks repræsentanter for Kommissionen og en repræsentant fra hvert EU-land.

EFCA ledes af en administrerende direktør, som er udpeget af bestyrelsen for en femårig periode med mulighed for forlængelse. Det rådgivende udvalg, der består af repræsentanter for de rådgivende råd, rådgiver den administrerende direktør og sikrer, at der er et tæt samarbejde med de berørte parter.

Sådan fungerer EFCA

EFCA bruger de fælles ressourceanvendelsesplaner som udgangspunkt for anvendelsen af nationale menneskelige og materielle ressourcer, så de enkelte medlemslande kan udføre de nødvendige kontroller og inspektioner. Planerne benyttes inden for fiskeri i overensstemmelse med et specifikt kontrol- og inspektionsprogram eller en international kontrolordning.

De fælles ressourceanvendelsesplaner gælder året rundt for en lang række arter. Som følge af planerne udveksles der hele tiden informationer og efterretninger. Alle planerne dækker mange arter over flere år, og kontrolaktiviteterne planlægges ud fra risikovurderinger. De enkelte EU-lande vurderer risikoen for bestande og områder i overensstemmelse med metoder, der er fastlagt i samarbejde med EFCA.

I samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed støtter EFCA de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner.

Hvem har gavn af EFCAs aktiviteter?

Værdien af EFCA ligger i agenturets medvirken til fælles vilkår for fiskerisektoren, så EU-reglerne respekteres af alle, og alle aktører i fiskerisektoren behandles lige, uanset hvor de driver virksomhed.

Den fælles fiskeripolitik er desuden med til at sikre et bæredygtigt fiskeri ved at sørge for, at de gældende bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger overholdes til gavn for nuværende og kommende generationer.

 

Kontakt

EU-fiskerikontrolagenturet(EFCA)

Kontakt

Adresse

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tlf.
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Back to top