Evropská unie

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Přehled

  • Úloha: Agentura zajišťuje, aby se řádně uplatňovala společná rybářská politika EU
  • Ředitel: Pascal Savouret
  • Zřízena: 2005
  • Počet zaměstnanců: 63
  • Sídlo: Vigo (Španělsko)
  • Internetové stránky: EFCA

Náplň činnosti

Agentura EFCA usiluje o dodržování přísných společných norem v oblasti kontroly, inspekce a dohledu v rámci společné rybářské politiky (SRP). Tyto normy prosazuje tak, že koordinuje spolupráci vnitrostátních kontrolních a inspekčních činností.

EFCA rovněž pomáhá Komisi a členským státům EU tím, že v zájmu řádného uplatňování pravidel společné rybářské politiky poskytuje odbornou přípravu inspektorům a školitelům ze členských států EU.

Struktura

EFCA je nezávislý orgán zřízený na základě právních předpisů EU. Řídí jej správní rada, která se skládá ze šesti zástupců Komise a z jednoho zástupce za každý členský stát EU.

Agenturu řídí výkonný ředitel, kterého jmenuje správní rada na dobu pěti let s možností prodloužení. Poradní výbor se skládá ze zástupců regionálních poradních sborů. Poskytuje poradenství výkonnému řediteli a zajišťuje úzkou spolupráci se zúčastněnými stranami.

Jak to funguje

Za použití plánů společného nasazení agentura organizuje nasazování lidských a materiálních prostředků pro účely kontrol a inspekcí, které provádějí členské státy. Na rybolovné zdroje se tyto plány uplatňují v souladu se zvláštním kontrolním a inspekčním programem nebo příslušným mezinárodním kontrolním režimem.

Tyto plány společného nasazení se realizují po celý rok a týkají se širokého spektra druhů. Činnost podle těchto plánů zahrnuje také neustálé předávání informací a zpravodajského materiálu. Všechny plány jsou víceleté a vztahují se na více druhů. Kontrolní činností rozvrhují na základě výsledků posouzení rizik. Členské státy EU používají metodiku stanovenou ve spolupráci s agenturou EFCA k posuzování rizik týkajících se jednotlivých populací a oblastí.

Vnitrostátní orgány, které vykonávají funkce pobřežní stráže, podporuje agentura ve spolupráci s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost

Pro koho znamená přínos

Přidanou hodnotu agentury EFCA spočívá v jejím příspěvku k nastolení celoevropských rovných podmínek pro odvětví rybolovu tak, aby byla evropská pravidla všemi respektována a aby se všemi zúčastněnými stranami v odvětví rybolovu bylo zacházeno stejným způsobem, ať už působí kdekoli.

Přispívá také k tomu, aby měl rybolov v EU udržitelný charakter. Díky ní jsou lépe dodržována platná opatření v zájmu ochrany a řízení rybích populací – tak aby byly zachovány v dobrém stavu pro současné i budoucí generace.

 

POPIS:
Jak agentura EFCA zajišťuje jednotné a účinné uplatňování společné rybářské politiky EU

 

METATAGY:
rybolov, kontrola, inspekce, Evropská agentura pro kontrolu rybolovu, EFCA

Kontaktní údaje

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu(EFCA)

Kontaktní údaje

Adresa

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Back to top