Европейски съюз

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

Преглед

С какво се занимава

Мисията на EFCA е да насърчава спазването на високи общи стандарти за контрол, проверка и надзор в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР). EFCA постига това, като координира сътрудничеството между националните служби, провеждащи дейности за контрол и инспекции.

Европейската агенция за контрол на рибарството също така подпомага Комисията и страните от ЕС, като осигурява обучение на инспектори и инструктори от страните от Европейския съюз, за да се гарантира правилното прилагане на правилата на ОПОР.

Структура

EFCA е независим орган, създаден съгласно правото на ЕС. Агенцията се ръководи от административен съвет, който се състои от шестима представители на Комисията и по един представител от всяка държава от ЕС.

EFCA се ръководи от изпълнителен директор, който се назначава от Управителния съвет за период от пет години, който може да бъде подновяван. Консултативният съвет, съставен от представители на регионалните консултативните съвети, консултира изпълнителния директор и осигурява тясно сътрудничество със заинтересованите страни.

Как функционира

EFCA използва съвместните планове за разполагане, за да организира използването на националните човешки ресурси и материалните средства, така че държавите членки да осъществяват контрол и инспекции. Плановете се отнасят до риболовни дейности, за които има специална програма за контрол и инспекции или международна схема за контрол.

Дейностите по съвместните планове се извършват през цялата година и обхващат голямо разнообразие от видове. В рамките на тези планове постоянно се обменят информация и знания. Всички планове се отнасят до различни видове и са многогодишни, като дейностите по контрол се планират въз основа на резултатите от оценката на риска. Държавите от ЕС оценяват рисковете по отношение на рибните запаси и зоните в съответствие с методиката, установена в сътрудничество с EFCA.

Заедно с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейската агенция по морска безопасност EFCA оказва подкрепа на националните органи, изпълняващи функции по брегова охрана.

Кой има полза от това

Добавената стойност на Европейската агенция за контрол на рибарството се състои в нейния принос за осигуряване на общоевропейски равнопоставени условия на конкуренция за риболовната промишленост, така че европейските правила да се спазват от всички, а участниците в риболовния сектор да бъдат третирани еднакво, независимо къде извършват дейност.

Общата политика в областта на рибарството допринася също за постигането на устойчиво рибарство, като се подобрява спазването на съществуващите мерки за опазване и управление в полза на сегашните и бъдещите поколения.

 

Координати за връзка

Европейска агенция за контрол на рибарството(EFCA)

Координати за връзка

Адрес

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Тел
+34 986 12 06 10
Факс
+34 986 12 52 34
Back to top