Európska únia

Európska environmentálna agentúra (EEA)

Európska environmentálna agentúra (EEA)

Prehľad

Úloha: EEA poskytuje environmentálne informácie tvorcom politík a verejnosti.

Riaditeľ: Hans Bruyninckx

Partneri: členské štáty EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Turecko a Švajčiarsko

Rok založenia: 1990

Počet zamestnancov: 200

Sídlo: Kodaň

Webové sídlo: Európska environmentálna agentúra

Agentúra EEA je agentúrou EÚ, ktorá poskytuje spoľahlivé a nezávislé informácie o životnom prostredí. Pôsobí ako hlavný informačný zdroj pre subjekty zapojené do rozvoja, prijímania, vykonávania a hodnotenia environmentálnej politiky, ako aj pre všeobecnú verejnosť.

Úlohy

Agentúra EEA má za úlohu:

 • pomáhať EÚ a jej členským štátom prijímať informované rozhodnutia o zlepšovaní životného prostredia, integrácii environmentálnych aspektov do hospodárskych politík a podporovať udržateľný rozvoj
 • rozvíjať a koordinovať sieť Eionet, ktorá zahŕňa národné environmentálne orgány zriadené s cieľom pomáhať agentúre

Štruktúra

Zamestnanci EEA pracujú najmä v sídle organizácie v Kodani a tvoria ich odborníci na životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, riadenie informácií a komunikáciu.

Agentúra však vedie aj Eionet – Európsku environmentálnu informačnú a pozorovateľskú sieť, ktorá zahŕňa viac ako 300 inštitúcií v celej Európe.

Na tento účel agentúra úzko spolupracuje s určenými vnútroštátnymi kontaktnými („hlavnými“) miestami v zúčastnených krajinách, ako aj s inými vnútroštátnymi orgánmi (agentúry životného prostredia, ministerstvá atď.) zodpovednými za koordinovanie činností Eionetu na ich území.

Agentúra EEA vytvorila a prevádzkuje aj európske tematické centrá, ktoré slúžia na podporu zhromažďovania údajov, ich správy a analýzy v súvislosti s hlavnými environmentálnymi otázkami. Tieto centrá zároveň tvoria siete, v rámci ktorých funguje 90 špecializovaných inštitúcií v celej Európe.

Fungovanie

Agentúra EEA organizuje svoje činnosti v rámci ročných pracovných programov, ktoré spolu tvoria 5-ročný pracovný program. Súčasný program pokrýva obdobie rokov 2014 – 2018 a je založený na 4 hlavných témach:

 • informovanie o vykonávaní politiky – spätná väzba a prispievanie k politickým rámcom a cieľom EÚ prostredníctvom nepretržitého podávania správ o pokroku v kľúčových otázkach životného prostredia
 • posudzovanie systémových problémov z makroekonomického, medziodvetvového a dlhodobého hľadiska s cieľom podporiť environmentálny akčný program EÚ
 • spoločné vytváranie a využívanie poznatkov – budovanie a udržiavanie sietí ľudí a informačných systémov
 • neustále zlepšovanie efektívnosti a účinnosti.

Kto má z činnosti osoh?

Hlavnými zainteresovanými stranami EEA sú:

 • Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ a ostatné inštitúcie EÚ
 • vlády zúčastnených krajín
 • mimovládne organizácie (MVO)
 • vedecké a akademické obce
 • podnikateľské organizácie
 • konzultantské spoločnosti a think tanky

Dôležitou súčasťou činnosti agentúry je aj oslovovanie širokej verejnosti – s cieľom pomôcť jej získať lepší prehľad o otázkach životného prostredia a zmeny klímy.

Kontaktné údaje

Európska environmentálna agentúra (EEA)

Kontaktné údaje

Adresa

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Back to top