Eiropas Savienība

Eiropas Vides aģentūra (EVA)

Eiropas Vides aģentūra (EVA)

Īss apraksts

Uzdevums: EVA sniedz politikas veidotājiem un iedzīvotājiem informāciju par vidi.

Direktors: Hanss Bruininkss (Hans Bruyninckx)

Partneri: ES dalībvalstis, Norvēģija, Islande, Lihtenšteina, Turcija un Šveice

Izveidota: 1990. gadā

Darbinieku skaits: 200

Atrašanās vieta: Kopenhāgena

Tīmekļa vietne: Eiropas Vides aģentūra

EVA ir Eiropas Savienības aģentūra, kuras uzdevums ir sniegt uzticamu un neatkarīgu informāciju par vides jautājumiem. Tā ir būtisks informācijas avots tiem, kas piedalās vides politikas izstrādē, pieņemšanā, īstenošanā un novērtēšanā, kā arī plašākai sabiedrībai.

Ko tā dara

EVA pamatuzdevumi ir šādi:

 • palīdzēt ES un dalībvalstīm pieņemt izsvērtus lēmumus, lai uzlabotu vidi, integrētu ar vidi saistītu apsvērumus ekonomikas politikā un sekmētu ilgtspējīgu politiku;
 • attīstīt un koordinēt Eionet, valstu vides iestāžu tīklu, kas izveidots, lai palīdzētu aģentūrai.

Struktūra

EVA darbinieki strādā galvenokārt organizācijas galvenajā mītnē Kopenhāgenā. Runa ir par ekspertiem vides un ilgtspējīgas attīstības jomā, kā arī informācijas pārvaldības un komunikācijas jomā.

Aģentūra arī vada Eiropas vides informācijas un novērošanas tīklu Eionet, kas ietver vairāk nekā 300 iestāžu no visas Eiropas.

Tālab aģentūra cieši sadarbojas ar nacionālajiem kontaktpunktiem (jeb “koordinācijas punktiem”), kurus izraudzījušas valstis, kas piedalās, kā arī citām valstu struktūrām (vides aģentūrām, ministrijām u.c.), kas ir atbildīgas par Eionet darbību koordinēšanu savas valsts teritorijā.

Lai sekmētu datu vākšanu, pārvaldību un analīzi, EVA ir izveidojusi un vada arī Eiropas tematiskos centrus, kas aptver būtiskākos vides jautājumus. Šie centri arī veido tīklu, kas apvieno apmēram 90 specializētas iestādes visā Eiropā.

Darbības princips

EVA darbības ir organizētas saskaņā ar gada darba programmām, kas ietilpst 5 gadu darba programmā. Pašreizējā programma, kas aptver 2014.–2018. gada periodu, pievēršas četrām svarīgām tēmām:

 • informācijas sniegšana saistībā ar politikas īstenošanu —atsauksmes un komentāri par ES politikas satvariem un mērķiem, pastāvīgi sniedzot progresa ziņojumus attiecībā uz izšķiroši svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar apkārtējo vidi;
 • sistēmisko problēmu novērtēšana makro, starpsektoru un ilgtermiņa aspektā, lai atbalstītu ES vides rīcības programmu;
 • zināšanu veidošana un izmantošana kopīgiem spēkiem — iedzīvotāju un informācijas sistēmu tīklu izveide un uzturēšana;
 • pastāvīga produktivitātes un efektivitātes uzlabošana.

Kas ir ieguvēji

EVA darba rezultātus izmanto:

 • Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, ES Padome un citas ES iestādes,
 • iesaistīto valstu valdības,
 • nevalstiskās organizācijas,
 • zinātniskās un akadēmiskās aprindas,
 • biznesa organizācijas,
 • konsultanti un ideju laboratorijas.

Svarīga mērķgrupa ir arī plašākā sabiedrība — aģentūra tiecas palīdzēt pilsoņiem gūt plašāku izpratni par vides un klimata pārmaiņu jautājumiem.

Kontaktinformācija

Eiropas Vides aģentūra(EEA)

Kontaktinformācija

Adrese

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Ta-lr
+45 33 36 71 00
Fakss
+45 33 36 71 99
Back to top