Europos Sąjunga

Europos aplinkos agentūra (EAA)

Europos aplinkos agentūra (EAA)

Apžvalga

Vaidmuo: EAA teikia informaciją apie aplinką politikos formuotojams ir visuomenei

Direktorius: Hans Bruyninckx

Partnerės: ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir Šveicarija

Įsteigta: 1990 m.

Darbuotojų skaičius: 200

Vieta: Kopenhaga

Interneto svetainė: Europos aplinkos agentūra

Europos aplinkos agentūra (EAA) yra ES agentūra, kurios užduotis – teikti patikimą ir nepriklausomą informaciją apie aplinką. Ji yra svarbus informacijos šaltinis tiems, kas rengia, priima, įgyvendina ir vertina aplinkos politiką, ir visuomenei.

Veikla

EAA yra įgaliota:

 • padėti ES ir jos valstybėms narėms priimti informacija grindžiamus sprendimus, kaip gerinti aplinką, įtraukti aplinkos aspektus į ekonominę politiką ir siekti tvarumo;
 • plėtoti ir koordinuoti Eionetnacionalinių aplinkos įstaigų tinklą, sukurtą padėti agentūrai.

Struktūra

EAA darbuotojai – aplinkos, tvaraus vystymosi, informacijos valdymo ir komunikacijos ekspertai – dirba organizacijos būstinėje Kopenhagoje.

Tačiau agentūra taip pat vadovauja Europos aplinkos stebėjimo tinklui „Eionet“, kurio veikloje dalyvauja per 300 visos Europos institucijų.

Tuo tikslu agentūra glaudžiai bendradarbiauja su dalyvaujančių šalių paskirtais nacionaliniais kontaktiniais (pagrindiniais) centrais ir kitomis nacionalinėmis įstaigomis (aplinkos agentūromis, ministerijomis ir kt.), atsakingomis už „Eionet“ veiklos koordinavimą jų teritorijoje.

Kad padėtų rinkti, tvarkyti ir analizuoti duomenis, EAA taip pat įsteigė ir valdo Europos teminius centrus, skirtus svarbiausiems aplinkos klausimams. Šie centrai taip pat yra tinklai, kuriems priklauso apie 90 specializuotų visos Europos institucijų.

Veiklos būdai

EAA organizuoja savo veiklą remdamasi metinėmis darbo programomis, kurios visos yra 5 metų darbo programos dalis. Dabartinėje – 2014–2018 m. – programoje dėmesys sutelktas į 4 pagrindines temas:

 • informavimas politikos įgyvendinimo klausimais – atsiliepimai apie ES politikos sistemas, tikslus ir uždavinius ir atitinkamas indėlis nuolat pranešant apie pažangą, susijusią su svarbiausiais aplinkos klausimais;
 • sisteminių uždavinių vertinimas – iš makroekonominės, tarpsektorinės ir ilgalaikės perspektyvos, siekiant paremti ES aplinkosaugos veiksmų programą;
 • bendras žinių kūrimas ir naudojimas – žmonių ir informacinių sistemų tinklų kūrimas ir palaikymas;
 • nuolatinis veiksmingumo ir efektyvumo didinimas.

Nauda

Pagrindiniai EAA suinteresuotieji subjektai yra:

 • Europos Komisija, Europos Parlamentas, ES Taryba ir kitos ES institucijos;
 • dalyvaujančių šalių vyriausybės;
 • nevyriausybinės organizacijos;
 • mokslo ir akademinės bendruomenės;
 • verslo organizacijos;
 • konsultacijų įmonės ir ekspertų grupės.

Dar viena svarbi tikslinė grupė yra plačioji visuomenė. Agentūra siekia padėti jai geriau suprasti aplinkos ir klimato kaitos klausimus.

Kontaktiniai duomenys

Europos aplinkos agentūra (EAA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Back to top