an tAontas Eorpach

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA)

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA)

Forbhreathnú

Ról: Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil eolas faoin gcomhshaol ar fáil do lucht ceaptha beartas agus don phobal i gcoitinne.

Stiúrthóir: Hans Bruyninckx

Comhpháirtithe: Ballstáit an Aontais, an Iorua, an Íoslainn, Lichtinstéin, an Tuirc agus an Eilvéis

Bliain a bunaithe: 1990

Líon a ball foirne: 200

Suíomh: Cóbanhávan

Suíomh gréasáin: An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh í an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA) a bhfuil sé de chúram uirthi faisnéis iontaofa neamhspleách a thabhairt faoin gcomhshaol. Tá sí ina mórfhoinse eolais dóibh siúd a bhfuil baint acu leis an mbeartas comhshaoil a fhorbairt, a chur in oiriúint, a chur chun feidhme agus a mheasúnú, agus don phobal i gcoitinne freisin.

A ndéanann an ghníomhaireacht

Siod é sainchúram na gníomhaireachta:

 • cabhrú leis an Aontas Eorpach agus lena Bhallstáit cinntí eolasacha a dhéanamh faoi fheabhsú an chomhshaoil, ceisteanna comhshaoil a chur san áireamh i mbeartais eacnamaíocha agus féachaint leis an inbhuanaitheacht a bhaint amach
 • Eionet (an líonra de chomhlachtaí náisiúnta comhshaoil a bunaíodh chun cuidiú leis an ngníomhaireacht) a fhorbairt agus a chuid oibre a chomhordú

Struchtúr

Is i gceanncheathrú na heagraíochta i gCóbanhávan atá formhór bhaill foirne an EEA lonnaithe agus ina measc siúd tá saineolaithe ar an gcomhshaol agus forbairt inbhuanaithe, ar bhainistíocht faisnéise agus ar an gcumarsáid.

Ach tá an ghníomhaireacht i gceannas freisin ar Eionet, líonra breathnóireachta comhshaoil na hEorpa, a bhfuil níos mó ná 300 institiúid páirteach inti.

Chun é sin a dhéanamh, oibríonn an ghníomhaireacht i ndlúthchomhar leis na pointí teagmhála náisiúnta sna tíortha rannpháirteacha, agus le comhlachtaí náisiúnta eile (gníomhaireachtaí comhshaoil, ranna rialtais, srl.) atá freagrach as gníomhaíochtaí Eionet a chomhordú ar a gcríoch.

Chun bailiú sonraí a éascú, a bhainistiú agus a anailísiú, tá Lárionaid Téamaí Eorpacha curtha ar bun agus á stiúradh an EEA a dhéanann clúdach ar mhórcheisteanna comhshaoil. Is líonraí iad na lárionaid sin freisin, ina bhfuil 90 institiúid speisialaithe ar fud na hEorpa tugtha le chéile.

An chaoi a n-oibríonn sé

Eagraíonn an EEA a chuid gníomhaíochtaí de réir cláir oibre bhliantúla, agus gach ceann de na cláir sin ina gcuid de chlár oibre 5 bliana. An ceann atá ann i láthair na huaire, clúdaíonn sé na blianta 2014–18 agus tá ceithre mhórthéama ann:

 • eolas a chur ar fáil chun beartais a chur chun feidhme – trí aiseolas a thabhairt ar chreata beartais an Aontais agus ábhar a chur ar fáil dóibh, trí thuairisciú leanúnach a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtaca leis na príomhcheisteanna comhshaoil
 • measúnú a dhéanamh ar dhúshláin shistéamacha – cuirtear dearcadh foriomlán, tras-earnála, fadtéarmach i láthair, chun tacú leis an gClár Gníomhaíochta Chomhshaoil an Aontais
 • eolas a chruthú agus a úsáid go comhpháirteach – líonraí daoine agus líonraí de chórais faisnéise a thógáil agus a chothabháil
 • feabhsú a dhéanamh i dtólamh ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Is iad seo a leanas príomh-gheallsealbhóirí an EEA:

 • an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus institiúidí eile an Aontais
 • rialtais i dtíortha rannpháirteacha
 • eagraíochtaí neamhrialtasacha
 • lucht eolaíochta agus lucht léinn
 • eagraíochtaí gnó
 • seirbhísí comhairleoireachta agus meithleacha machnaimh

Tá tábhacht ag roinnt leis an pobal i gcoitinne freisin – tá sé mar aidhm ag an ngníomhaireacht cabhrú leis an bpobal tuiscint níos fearr a fháil ar cheisteanna a bhaineann le cúrsaí comhshaoil agus leis an athrú aeráide.

Sonraí teagmhála

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil(GCE)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Teileafón
+45 33 36 71 00
Facs
+45 33 36 71 99
Back to top