Euroopa Liit

Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

Ülevaade

Ülesanne: Euroopa Keskkonnaamet jagab poliitikakujundajatele ja üldsusele keskkonnateavet.

Direktor: Hans Bruyninckx

Partnerid: ELi liikmesriigid, Norra, Island, Liechtenstein, Türgi ja Šveits

Asutatud: 1990

Töötajate arv: 200

Asukoht: Kopenhaagen

Veebsait: Euroopa Keskkonnaamet

Euroopa Keskkonnaamet on ELi asutus, mille ülesanne on anda keskkonna kohta tõest ja sõltumatut teavet. Amet on peamiseks teabeallikaks keskkonnapoliitika kujundamisel, vastuvõtmisel, rakendamisel ja hindamisel osalevatele isikutele/asutustele, aga ka üldsusele tervikuna.

Tegevusvaldkonnad

Euroopa Keskkonnaameti ülesanded on järgmised:

 • aidata ELil ja selle liikmesriikidel teha teadlikke otsuseid keskkonna parandamiseks, kaasata keskkonnakaalutlused majanduspoliitikasse ning liikuda säästva arengu suunas;
 • töötada välja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrk (Eionet) ning tegeleda selle koordineerimisega. Nimetatud võrgustiku moodustavad riiklikud keskkonnaasutused ning see toetab ameti tööd.

Struktuur

Euroopa Keskkonnaameti töötajad asuvad peamiselt ameti peakorteris Kopenhaagenis ning nendeks on muu hulgas keskkonna- ja säästva arengu, teabehalduse ning kommunikatsioonieksperdid.

Kuid amet juhib samuti võrgustikku Eionet (Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrku), mille töösse on kaasatud üle 300 asutuse üle kogu Euroopa.

Seepärast teeb amet tihedat koostööd osalevate riikide kontaktpunktide (või kontaktasutustega) ning muude riiklike asutustega (keskkonnaametid, ministeeriumid jne), kes vastutavad Eioneti tegevuse koordineerimise eest oma territooriumil.

Andmekogumiseks, -haldamiseks ja -analüüsiks on Euroopa Keskkonnaamet loonud Euroopa teemakeskused,  mis hõlmavad olulisemaid keskkonnaküsimusi. Amet juhib ka nende teemakeskuste tööd. Teemakeskused on samuti võrgustikud, mis koosnevad umbes 90 spetsialiseerunud asutustest kogu Euroopas.

Kuidas amet toimib?

Euroopa Keskkonnaamet korraldab oma tööd iga-aastaste tööprogrammide alusel, mis moodustavad osa viieaastasest tööprogrammist. Praegune tööprogramm hõlmab ajavahemikku 2014–2018 ja on üles ehitatud neljale peamisele teemale:

 • poliitikakujundamisele kaasaaitamine – ELi poliitikaraamistikesse ja -eesmärkidesse panustamine, andes pidevalt aru keskkonnaküsimustes saavutatud edusammudest;süsteemsete väljakutsete hindamine – makrotasandi, valdkondadevahelisest ja pikaajalisest seisukohast, et toetada ELi keskkonnaalast tegevusprogrammi;
 • ühise teadmistebaasi loomine ja kasutamine – inimeste ja infosüsteemide võrgustike ülesehitamine ja haldamine;
 • tõhususe ja tulemuslikkuse järjepidev parandamine.

Kellele on ameti töö kasulik?

Euroopa Keskkonnaameti peamised sidusrühmad on:

 • Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja muud ELi institutsioonid;
 • osalevate riikide valitsused;
 • vabaühendused;
 • akadeemilised ja teadusringkonnad;
 • ettevõtlusorganisatsioonid;
 • konsultatsioonifirmad ja mõttekojad.

Üheks peamiseks sihtrühmaks on samuti üldsus – ameti eesmärk on aidata inimestel omandada laiemad teadmised keskkonna- ja kliimamuutustega seotud küsimustest.

Kontaktandmed

Euroopa Keskkonnaamet(EEA)

Kontaktandmed

Aadress

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Faks
+45 33 36 71 99
Back to top