Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

Σύντομη παρουσίαση

Αποστολή: Ο ΕΟΠ παρέχει πληροφορίες για το περιβάλλον σε φορείς χάραξης πολιτικής και στο ευρύ κοινό.

Διευθυντής: Hans Bruyninckx

Εταίροι: Χώρες της ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και Ελβετία

Έτος ίδρυσης: 1990

Αριθμός υπαλλήλων: 200

Έδρα: Κοπεγχάγη

Ιστότοπος:  European Environment Agency

Ο ΕΟΠ είναι οργανισμός της ΕΕ και αποστολή του είναι να παρέχει αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες για το περιβάλλον. Λειτουργεί ως κύρια πηγή πληροφοριών για όσους συμμετέχουν στην εκπόνηση, έγκριση, εφαρμογή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και για το ευρύ κοινό.

Τι κάνει

Ο ΕΟΠ:

 • βοηθά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη βελτίωση του περιβάλλοντος, να ενσωματώνουν περιβαλλοντικές παραμέτρους στις οικονομικές πολιτικές καθώς και να προωθούν τη βιωσιμότητα
 • αναπτύσσει και συντονίζει το Eionet, δηλαδή το δίκτυο εθνικών περιβαλλοντικών φορέων, το οποίο έχει συστηθεί για να βοηθά τον οργανισμό.

Δομή

Το προσωπικό του ΕΟΠ απασχολείται κατά κύριο λόγο στην έδρα του οργανισμού, στην Κοπεγχάγη, και περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και διαχείρισης πληροφοριών και επικοινωνίας.

Ωστόσο, ο οργανισμός διαχειρίζεται επίσης το Eionet (Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων για το περιβάλλον), στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 300 φορείς από όλη την Ευρώπη.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο οργανισμός συνεργάζεται στενά με τα ορισθέντα εθνικά (ή «κομβικά») σημεία επαφής στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και άλλους εθνικούς φορείς (περιβαλλοντικές υπηρεσίες, υπουργεία, κ.λπ) που είναι αρμόδιοι για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του Eionet σε εθνικό επίπεδο.

Για να στηρίξει τη συλλογή δεδομένων, τη διαχείριση και την ανάλυσή τους, ο ΕΟΠ έχει επίσης συστήσει και διευθύνει Ευρωπαϊκά Θεματικά Κέντρα τα οποία καλύπτουν μείζονα περιβαλλοντικά θέματα. Τα κέντρα αυτά συνιστούν επίσης δίκτυα αποτελούμενα από περίπου 90 εξειδικευμένα ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη.

Πώς λειτουργεί

Ο ΕΟΠ οργανώνει τις δράσεις του μέσω ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, το καθένα από τα οποία εντάσσονται σε ένα 5ετές πρόγραμμα εργασίας. Το τρέχον πρόγραμμα καλύπτει το διάστημα 2014-8 και είναι διαρθρωμένο σε 4 κύριες ενότητες:

 • ενημέρωση για την εφαρμογή των πολιτικών – παροχή παρατηρήσεων και στοιχείων για τη χάραξη των πλαισίων και των στόχων των πολιτικών της ΕΕ, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα
 • αξιολόγηση συστημικών προκλήσεων – διαμόρφωση ευρείας, διατομεακής και μακροπρόθεσμης προσέγγισης, με στόχο τη στήριξη του προγράμματος δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον
 • κοινή παραγωγή και χρησιμοποίηση γνώσεων – δημιουργία και διατήρηση δικτύων ατόμων και συστημάτων πληροφοριών
 • συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Ποιοι ωφελούνται

Ο ΕΟΠ απευθύνεται κυρίως στους παρακάτω ενδιαφερόμενους εταίρους:

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ και άλλα όργανα της ΕΕ
 • κυβερνήσεις των συμμετεχουσών χωρών
 • ΜΚΟ
 • επιστημονικές και ακαδημαϊκές κοινότητες
 • επιχειρηματικές οργανώσεις
 • πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών και ομάδες προβληματισμού.

Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του οργανισμού στοχεύει το ευρύ κοινό, ώστε αυτό να μπορέσει να κατανοήσει καλύτερα ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος(EEA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Τηλ
+45 33 36 71 00
Φαξ
+45 33 36 71 99
Back to top