Evropská unie

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Přehled

Úloha: EEA poskytuje environmentální informace tvůrcům politiky a veřejnosti.

Ředitel: Hans Bruyninckx

Partneři:

Rok zřízení: 1990

Počet zaměstnanců: 200

Sídlo: Kodaň (Dánsko)

Internetové stránky: Evropská agentura pro životní prostředí

EEA je agentura Evropské unie, jejímž úkolem je poskytovat kvalitní a nezávislé informace o životním prostředí. Působí jako hlavní zdroj informací pro subjekty, které se podílejí na vypracování, přijímání, provádění a hodnocení politiky v oblasti životního prostředí, a také pro širokou veřejnost.

Náplň činnosti

Úkoly EEA:

 • pomáhat EU a jejím členským zemím činit informovaná rozhodnutí o tom, jak zlepšit životní prostředí, začlenit otázky ochrany životního prostředí do hospodářské politiky a směřovat k udržitelnému stavu věcí
 • rozvíjet a koordinovat EIONET (síť vnitrostátních subjektů z oblasti životního prostředí, která byla vytvořena ku pomoci agentuře)

Struktura

Hlavní sídlo agentury se nachází v Kodani. Mezi její pracovníky patří odborníci na životní prostředí a udržitelný rozvoj, řízení informací a komunikace.

Agentura také řídí Evropskou informační a pozorovací síť pro životní prostředí (EIONET), která zahrnuje více než 300 institucí z celé Evropy.

EEA proto úzce spolupracuje s příslušnými národními kontaktními místy v zúčastněných zemích a také s dalšími vnitrostátními orgány (ministerstvy životního prostředí, agenturami apod.), které v dané zemi odpovídají za koordinaci aktivit sítě EIONET.

Agentura rovněž provozuje tzv. evropská tematická střediska, jež se zabývají stěžejními environmentálními otázkami a slouží ke shromažďování údajů, jejich správě a analýze. Tato střediska tvoří síť, která čítá okolo 90 specializovaných institucí z celé Evropy.

Jak agentura funguje

K organizaci aktivit agentury slouží roční pracovní programy, jež jsou součástí 5letého pracovního programu. Současný 5letý program pokrývá období 2014–18 a jeho struktura vychází ze 4 hlavních témat:

 • poskytování informací k provádění politik – připomínky a podněty týkající se rámce a cílů politiky EU, a to prostřednictvím průběžného podávání zpráv o dosaženém pokroku ve stěžejních environmentálních otázkách
 • posuzování systémových problémů – celkový, meziodvětvový a dlouhodobý přístup k podpoře akčního programu EU pro životní prostředí
 • společné využívání poznatků — budování a udržování sítí kontaktů a informačních systémů
 • neustálé zlepšování účinnosti a účelnosti.

Pro koho je činnost agentury přínosná?

Hlavními zainteresovanými subjekty agentury jsou:

 • Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU a ostatní orgány EU
 • vlády zúčastněných zemí
 • nevládní organizace
 • vědecká a akademická obec
 • obchodní organizace
 • poradenské služby a skupiny expertů (tzv. think-tanky)

Důležitou cílovou skupinou je také široká veřejnost. Agentura si klade za cíl pomáhat lidem lépe pochopit otázky životního prostředí a změny klimatu.

Kontaktní údaje

Evropská agentura pro životní prostředí(EEA)

Kontaktní údaje

Adresa

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Back to top