Европейски съюз

Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

Преглед

Роля – ЕАОС предоставя на отговорните лица и обществеността информация за околната среда.

Директор – Hans Bruyninckx

Партньори – държавите от ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Турция и Швейцария

Създадена – 1990 г.

Брой на служителите – 200

Местоположение – Копенхаген

Уебсайт – Европейска агенция за околната среда

ЕАОС е агенция на ЕС, чиято задача е да предоставя надеждна и независима информация за околната среда. Тя служи като важен източник на информация за хората, участващи в изготвянето, приемането, прилагането и оценката на политиките в областта на околната среда, както и за широката общественост.

С какво се занимава

ЕАОС има за задача:

 • да помага на ЕС и неговите страни членки да вземат информирани решения за подобряване на околната среда, като включват екологичните съображения в икономическите политики и работят за постигане на устойчивост.
 • да изгражда и координира Eionet – мрежата от национални органи за опазване на околната среда, която подпомага дейността на агенцията.

Структура

Служителите на ЕАОС се намират предимно в офиса на агенцията в Копенхаген и включват специалисти в областта на околната среда и устойчивото развитие, управлението на информация и комуникацията.

Агенцията също така ръководи европейската мрежа за наблюдение на околната среда Eionet, в която участват над 300 институции от цяла Европа.

За целта агенцията си сътрудничи тясно с националните координатори в участващите страни, както и с други национални органи (агенции за опазване на околната среда, министерства и др.), които отговарят за координацията на дейностите на Eionet на своя територия.

Във връзка със събирането, управлението и анализа на данни ЕАОС е създала и поддържа европейски тематични центрове, работещи по важни въпроси в областта на околната среда. Тези центрове също така са мрежи, обхващащи около 90 специализирани институции в цяла Европа.

Как функционира

ЕАОС организира дейностите си чрез годишни работни програми, които са част от 5-годишни работни програми. Настоящата програма е за периода 2014 – 2018 г. и е организирана около 4 основни теми:

 • предоставяне на информация във връзка с изпълнението на политиките – обратна информация и принос към рамките и целите на политиките на ЕС чрез непрекъснато докладване за напредъка по ключови въпроси, свързани с околната среда
 • оценка на системните предизвикателства – в макро-, междусекторен и дългосрочен аспект с цел подпомагане на програмата за действие за околната среда
 • съвместно създаване и използване на знания – изграждане и поддържане на мрежи от хора и информационни системи
 • непрекъснато подобряване на ефикасността и ефективността.

Кой има полза от това

Полза от работата на ЕАОС имат най-вече:

 • Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът на ЕС и други институции на ЕС
 • правителствата на участващите страни
 • НПО
 • научни и академични общности
 • бизнес организации
 • консултанти и мозъчни тръстове.

Важна целева група е и широката общественост – агенцията се стреми да помага на гражданите да разбират по-добре въпросите, свързани с околната среда и изменението на климата.

Координати за връзка

Европейска агенция за околната среда (EAОС)

Координати за връзка

Адрес

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Тел
+45 33 36 71 00
Факс
+45 33 36 71 99
Back to top