Europeiska Unionen

Europeiska försvarsbyrån

Europeiska försvarsbyrån

Europeiska försvarsbyrån inrättades genom rådets gemensamma åtgärd 2004/551/GUSP PDF. Syftet var att

  1. stärka EU:s försvarskapacitet, särskilt beträffande krishantering;

  2. stärka EU-samarbetet på försvarsmaterielområdet;

  3. stärka EU:s industri- och teknikbas inom försvarsområdet och skapa en konkurrenskraftig EU-marknad för försvarsmateriel, och;

  4. främja forskning i syftet att stärka EU:s industriella och tekniska potential på försvarsområdet.

Byrån har för närvarande följande arbetsuppgifter:

  1. Att sörja för en övergripande och systematisk policy i samband med att den europeiska säkerhets- och försvarspolitikens mål fastställs och genomförs;

  2. Att främja samarbete mellan medlemsstaterna om försvarsmateriel;

  3. Att medverka i arbetet med att utveckla och omstrukturera försvarsindustrin inom EU;

  4. Att mot bakgrund av EU:s politiska mål främja försvarsrelaterad forskning och teknisk utveckling inom EU;

  5. Att i samarbete med kommissionen arbeta för främja konkurrens på EU-marknaden för försvarsmateriel.

Europeiska försvarsbyrån har den kompetens som krävs för att kunna hantera alla dessa mål och dessutom skapa synergieffekter dem emellan.

Kontaktuppgifter till: 

Europeiska försvarsbyrån

Kontaktuppgifter till

Adress: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn: 
+32 2 504 28 00
Fax: 
+32 2 504 28 15